โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมบุคลากร หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น” ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียงจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมบุคลากรหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
และช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น” ประจำปี พ.ศ.2563
ติดต่อเรา