โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมบุคลากรของเทศบาลตำบลแม่สะเรียงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และความปลอดภัยในการทำงาน” ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

ติดต่อเรา