โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้เข้าร่วมตรวจรับการประเมินติดตามการดำเนินงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามแนวยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปี 2564 ณ วัดอมราวาส

ติดต่อเรา