โครงการอาสาชุมชนถนนปลอดภัย

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดโครงการอาสาชุมชนถนนปลอดภัย โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของโครงการ โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นการรวมพลังของชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับทีมจิตอาสาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เครือข่ายศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปกครองอำเภอแม่สะเรียง สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียงบ้านโป่ง ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเด็กนักเรียน ประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง รวมไปถึงประชาชนอำเภอแม่สะเรียง

 

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, ถนน และ ถนนอาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

ติดต่อเรา