โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ ฝึกอบรมในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
1. นายนพรัตน์ ศรีพวก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายในหัวข้อ ข้อสังเกตการประชุมสภาท้องถิ่นกรณีพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
2. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล & การบริหารสู่ความเป็นเลิศรูปแบบการบริหารงานแบบ 7s Framework กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ติดต่อเรา