โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563

วันที่ 8 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2563 เพื่อเสริมสร้างคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และลูกจ้าง ให้มีจิตสำนึกและตระหนักในนการปฏิบัติราชการ ตามอำนาจหน้าที่ ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ติดต่อเรา