โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทุกขั้นตอนและปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ติดต่อเรา