โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ตามโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย
กฎ ระเบียบของทางราชการ และหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ติดต่อเรา