โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริาหรท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริาหรท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

ติดต่อเรา