โครงการ ฝึกอบรมในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากรเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง นำโดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้แก่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สะเรียง  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
1. นายนพรัตน์ ศรีพวก ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรยายในหัวข้อ
  • ข้อสังเกตการประชุมสภาท้องถิ่นกรณีพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
  • การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น/กระบวนการ เลื่อนระดับพนักงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น /กระบวนการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ระดับต้นและระดับกลาง/การบริหารงานบุคคลพนักงานจ้าง
2. รศ.ดร.สุพจน์ บุญวิเศษ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ บรรยายในหัวข้อ
  • บทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาล
  • การบริหารสู่ความเป็นเลิศรูปแบบการบริหารงานแบบ 7s Framework กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ กำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มอาจเป็นรูปภาพของ 15 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ติดต่อเรา