โครงการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียงต้านภัยยาเสพติด เชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ได้ดำเนินการจัดโครงการ สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียงต้านภัยยาเสพติด เชิงสร้างสรรค์ ประจำปี 2564 โดยนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงาน โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักถึงปัญหา โทษและแนวทางการป้องกันยาเสพติด ในวัยรุ่น โดย เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ร่วมกัน สภาเด็กและเยาชนเทศบาลตำบลแม่สะเรียง บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” โรงเรียนทองสวัสดิ์วิทยาคาร โดยกิจกรรมมีทั้งภาควิชาการ และ กิจกรรมดนตรีเชิงสร้างสรรค์ต้านภัยยาเสพติด

ติดต่อเรา