โครงการ “เทศบาลพบประชาชน” ประจำปี 2566

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ “เทศบาลพบประชาชน” ประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โดยภายในงานมีกิจกรรมดังนี้
1. การประเมินภาวะสุขภาพ วัดส่วนสูง ชั่งน้ำหนัก ,วัดรอบพุง ,วัดความดันโลหิต
2. การอบรมให้ความรู้
– เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพปากและฟันสำหรับผู้สูงวัย ,สุขภาพจิตกับผู้สูงอายุ ,การดูแลผู้ป่วยติดเตียง
– ภัยสังคมยุค 4.0 กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
– การพัฒนารายได้
– การขออนุญาตก่อสร้าง
– การยื่นขอใบอนุญาตประเภทต่างๆ
– การพัฒนาการท่องเที่ยวและประเพณีวัฒนธรรม
– การร้องเรียน/ร้องทุกข์
– การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
– ระบบการดูแลและบริการผู้สูงอายุ Service To Care (STC)
– ระบบบริการทะเบียนราษฎร
– การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ การรับเบี้ยยังชีพผ่านระบบธนาคาร
– สิทธิผู้สูงอายุ และคนพิการ
3. กิจกรรมจับฉลากชิงโชค
ติดต่อเรา