การแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ

   สำนักปลัดเทศบาล

ดาวน์โหลด

    กองคลัง

ดาวน์โหลด

  กองช่าง

ดาวน์โหลด

   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

  กองการศึกษา

ดาวน์โหลด

 

ติดต่อเรา