ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 และกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565

IMG_0001-1
ติดต่อเรา