ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 วันที่  7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา ๐๙.00 น. ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง   อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระเบียบวาระการประชุม
ติดต่อเรา