สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอปิดประกาศเขตสำรวจโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง และปิดประกาศการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยให้เจ้าของที่ดินในพื้นที่โครงการหรือผู้มีส่วนได้เสีย ยื่นคัดค้าน หรือเสนอข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ คือ #โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 121/7 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน รหัสไปรษณีย์ 58000 ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งหรือนับตั้งแต่วันปิดประกาศ อนึ่ง ในการเสนอข้อคิดเห็นดังกล่าว ให้ระบุชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อกลับ พร้อมทั้งระบุความเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเหตุผลความจำเป็น ข้อดี ข้อเสีย ประกอบในการเสนอด้วย
📞 0-5368-1231
📠 0-5368-2743
📩 saraban-maesariang@lgo.mail.go.th /maesariang.co.th@gmail.com
🏢 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
📌 999 หมู่ 2 ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

 

Post Views: 77