ครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลแม่สะเรียงได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2562