โครงการอบรมผู้สูงอายุ “อยู่อย่างสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข”  ภายใต้แนวคิด “อาสาอยู่เคียง แม่สะเรียงอยู่สุข” ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการอบรมผู้สูงอายุ “อยู่อย่างสูงวัย พลานามัยดี ชีวีมีสุข”  ภายใต้แนวคิด “อาสาอยู่เคียง แม่สะเรียงอยู่สุข” ประจำปี ๒๕๖๒