โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่ออบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

โครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่ออบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงวัย คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒