การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี2563

การประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี2563 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
อาจเป็นรูปภาพของ จักรพงศ์ ชื่นดวง และ ชาญวุฒิ กุลพันเลิศ และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ 3 คน ซึ่งรวมถึง นักรบ โบราณ และ พัลลภ หว่าละ, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 6 คน ซึ่งรวมถึง สัญญพงศ์ สินวีรุทัย, ผู้คนกำลังนั่ง และผู้คนกำลังยืนอาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และผู้คนกำลังนั่งอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และเสื้อคลุม