โครงการรวมใจจิตอาสา สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติ ห้วงฤดูฝน เทศบาลตำบลแม่สะเรียง “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

กิจกรรมดำเนินสำรวจพื้นที่เสี่ยงเกิดภัยพิบัติ และการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวันอังคารที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณลำเหมืองแกน ประตูน้ำ ชุมชนบ้านทุ่ง