โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการสร้างายได้ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์และการถูกล่อลวง (การฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การทำหน้ากากผ้า” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่สะเรียง