ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ประจำปี พ.ศ. 2564

IMG_0002-1