ประกาศเทศบาลตำบลแม่สะเรียง เรื่อง รายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ