ประกาศ อนุมัติเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศ อนุมัติเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงห้าปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

ประกาศแผนพัฒนา-63