ข้อมูลพื้นฐาน  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ภูมิประเทศ
พื้นที่ 1.384 ตารางกิโลเมตร  
สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร  
ทิศเหนือ จรดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ  
ทิศใต้ จรดลำน้ำแม่สะเรียง  
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  
ทิศตะวันตก จรดลำน้ำยวม  
     
การปกครอง แบ่งเป็น 9 ชุมชน คือ  
1. ชุมชนในเวียง    
2. ชุมชนบ้านทุ่ง  
3. ชุมชนจองคำ  
4. ชุมชนมุสลิม  
5. ชุมชนคริสเตียน  
6. ชุมชนมะขามจุม  
7. ชุมชนมงคลทอง  
8. ชุมชนโป่งใน  
9. ชุมชนโป่งนอก  
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสามชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 12 คน