ข้อมูลพื้นฐาน  เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ภูมิประเทศ
พื้นที่ 1.384 ตารางกิโลเมตร
สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร
ทิศเหนือ จรดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ทิศใต้ จรดลำน้ำแม่สะเรียง
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้
ทิศตะวันตก จรดลำน้ำยวม
การปกครอง แบ่งเป็น 9 ชุมชน คือ
1. ชุมชนในเวียง
2. ชุมชนบ้านทุ่ง
3. ชุมชนจองคำ
4. ชุมชนมุสลิม
5. ชุมชนคริสเตียน
6. ชุมชนมะขามจุม
7. ชุมชนมงคลทอง
8. ชุมชนโป่งใน
9. ชุมชนโป่งนอก
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 12 คน

 

ติดต่อเรา