แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ “วัฒนธรรมเด่น เน้นบริการ บริหารงานโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจ ”

พันธกิจ (MISSION)
พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี การบริการแก่ประชาชนอย่าง
มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรในองค์ และในชุมชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายส าคัญแห่งรัฐ เพื่อสร้างระบอบการปกครองตามหลังประชาธิปไตย
อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านสาธารณสุข สุขภาพ และการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการศึกษา กีฬา และนันทนาการ แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทุกระดับ
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาล และการปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยที่มีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนในเชิงสร้างสรรค์และห่างไกลยาเสพติด
พันธกิจที่ 9 ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
พันธกิจที่ 10 ส่งเสริมส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมี
คุณภาพที่เน้นความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าหมาย
ให้ความส าคัญด้านศาสนาทุกศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นต้นทุนทางสังคมของชุมชน
แม่สะเรียงต้องได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่คู่อ าเภอแม่สะเรียงอย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อท านุบ ารุงศาสนาหลักทั้ง 3 ศาสนา คือ พุทธ คริสต์ และอิสลาม
2. เพื่อใช้มิติทางศาสนาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของคนในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุน ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี โดยการจัดการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ชุมชนจัดกิจกรรมงานประเพณีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีจิตส านึกรัก หวงแหน วัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น
เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่น

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล
เป้าหมาย
เทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ รวมทั้งจะบริหารราชการให้มประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล และการรู้รักสามัคคีตลอดจนจะกระท าทุกวิถีทางเพื่อให้บังเกิดความสุข ความ
เจริญแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสนับสนุน การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อการพัฒนาบุคลากรภายในองกร
1. การฝึกอบรมและพัฒนา
2. แผนอัตราก าลัง
3. ระบบเงินเดือน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง
4. ระบบค่าตอบแทน ผู้บริหาร สมาชิกสภา
5. ค่าเช่าบ้าน
6. ค่าเล่าเรียนบุตร
7. ค่ารักษาพยาบาล
8. ค่าตอบแทนพิเศษ
9. การเดินทางไปราชการ
10. ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรม
11. การศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น
๒.๒ เพื่อการพัฒนาบุคลากรในชุมชน
1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการธรรมาภิบาล และการปกครองในระบบประชาธิปไตยฯ
2. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในชุมชน ในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ ศึกษาดู
งาน นวัตกรรมใหม่ๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. เพื่อการบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และธรรมาภิบาล
3. เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการท างานให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ ตามนโยบายรัฐบาล นโยบายเฉพาะกิจรัฐบาล
นโยบายเร่งด่วนรัฐบาล
2. เพื่อการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนตามนโยบายเร่งด่วนแห่งรัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
การบริการด้านสาธารณสุขเป็นระบบ ปูองกันโรคระบาดได้ทันเวลา ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน องค์กรเอกชน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชนและคุ้มครองผู้บริโภค
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ
2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองผู้บริโภค
4. เพื่อส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มอายุ
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมป้องกันโรค
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการควบคุมปูองกันโรค
2. เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
3. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ และการปูองกันโรคแก่ประชาชน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดเก็บขยะ ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
วัตถุประสงค์
1.เพื่อการบริหารจัดเก็บขยะ ก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีเช่น วัด โบสถ์ มัสยิด โรงเรียน และที่สาธารณะ ให้มีความสะอาด มีความเป็น
ระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาวิชาการ การศึกษา กีฬาและนันทนาการ
เป้าหมาย
ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาทั้งปวง โดยเข้าไปส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี
การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ และการศึกษาในทุกระดับ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง
2. เพื่อให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรและเตรียมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และ
เสริมสร้างพัฒนาการ
4. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอน และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน
6. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้ ในชุมชน วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
7. เพื่อให้เทศบาลต าบลแม่สะเรียงเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
8. เพื่อให้ศาสนสถานในเขตเทศบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา
9. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ ศึกษา เตรียมความพร้อมเข้าสู่ AEC
กลยุทธ์ที่ 2 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษา โดยให้เด็ก เยาวชน มีความ
พร้อมในร่างกาย จิตใจ ในการศึกษาหาความรู้
2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชน มีวินัย รู้จักแพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตามแนวทางการเล่นกีฬามาปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มกิจกรรมเด็กและเยาวชนในทางสร้างสรรค์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน รวมกลุ่มท ากิจกรรมในเชิงสร้างสรรค์
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเยาวชน ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของเทศบาล
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนาความคิด และทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และการป้องกันแนวตลิ่งพัง
เป้าหมาย
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพ โปร่งใส วางรากฐานการท างานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาให้กับ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ การวางแผน การด าเนินการ การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมและอยู่ในระดับมาตรฐานและครอบคลุม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและส ารวจความต้องการของประชาชน
2. เพื่อให้ระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมและมีมาตรฐาน ได้แก่ ไฟฟูาสาธารณะ การประปา
3. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม สาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อก่อสร้าง ถนน ท่อราบายน้ า ให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน
2. เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ท่อระบายน้ า ให้อยู่สภาพใช้งานได้ดีและมีความสะอาด
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนา ก่อสร้าง ฟื้นฟู แนวตลิ่งพัง หรือที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติและโครงการเกินศักยภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปูองกันแนวตลิ่งพังล าน้ ายวม ล าน้ าแม่สะเรียง
2. เพื่อขุดลอกล าน้ าเพื่อปูองกันแนวตลิ่ง หรือลดผลกระทบจากน้ าที่เกิดกับแนวตลิ่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการสร้างเมืองน่าอยู่ คู่สังคมคุณภาพ
เป้าหมาย
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาสาธารณภัยให้กับผู้ประสบภัยทุกด้าน โดยเพิ่มขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพในการท างาน
ประชาชนด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข การสังคมสงเคราะห์ดี เด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแล
ประชาชนมีเศรษฐกิจดี มีตลาดรองรับสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จัก การท่องเที่ยวมีคุณภาพที่เน้นความเป็น
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย และการบรรเทาสาธารณภัย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนธิก าลัง สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง
2. เพื่อให้ความช่วยเหลือ สนธิก าลัง สนับสนุนเจ้าหน้าที่ต ารวจ
3. เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในเขตเทศบาลต าบลแม่สะเรียง
4. เพื่อการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยในเขตเทศบาล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน การแก้ไขปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนนโยบายด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับอ าเภอ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
กลยุทธ์ที่ 3 การสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ คนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุน เบี้ยยังชีพ คนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
4. เพื่อพัฒนาหญิง สตรี และเด็ก
5. เพื่อส่งเสริมเยาวชนสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 4 การสนับสนุนให้มีสถานธนานุบาลเพื่อสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดตั้งสถานธนานุบาลของเทศบาลต าบลแม่สะเรียงมีสถานธนานุบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพ ส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น ในราคาที่เป็นธรรม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ได้รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพื่อหารายได้
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแนวพระราชดำริ
3. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสะอาด สวยงาม
4. เพื่อประสานงานกับองค์กร ภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
5. เพื่อส่งเสริมการตลาดให้สามารถรองรับและจ าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่เป็นธรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นพร้อมทั้งให้ประชาชนมีการด าเนินชีวิตในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว
พระราชดำริ

ติดต่อเรา