สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

  • สถานที่จำหน่ายอาหาร
  • ประกอบกิจการที่เป็นอันตราต่อสุขภาพ
  • สถานที่สะสมอาหาร
  • จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
  • ตลาดเอกเอกชน

วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
เรื่องที่ติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
รวมเวลาที่ใช้
ต่อใบอนุญาต
11 ธ.ค. 59
นางวิมล
จิรารัตน์
ต่อใบอนญาต
11 ธ.ค. 59
11 ธ.ค. 59
1 วัน
21 ธ.ค. 59
นายทองสุข
กรีแก้ว
ต่อใบอนญาต
21 ธ.ค. 59
21 ธ.ค. 59
1 วัน
6 ม.ค. 59
น.ส.ธัญนิตย์
ชื่นดวง
ต่อใบอนญาต
6 ม.ค. 59
6 ม.ค. 59
1 วัน
4 ม.ค. 59
น.ส.นัยนา
ชูธนทรัพย์
ต่อใบอนญาต
4 ม.ค. 59
4 ม.ค. 59
1 วัน
8 ม.ค. 59
น.ส.ศรีเพ็ญ
สายสวาท
ต่อใบอนญาต
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
1 วัน
8 ม.ค. 59
น.ส.นภธิดี
คงธนพุทธินันท์
ต่อใบอนญาต
8 ม.ค. 59
8 ม.ค. 59
1 วัน
11 ม.ค. 59
นางประยูร
จันทรวิโรจน์
ต่อใบอนญาต
11 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
1 วัน
12 ม.ค. 59
นางแสงคำ
นันทกิจโสภา
ต่อใบอนญาต
12 ม.ค. 59
12 ม.ค. 59
1 วัน
12 ม.ค. 59
นางจันทร
เล่าเอ็ง
ต่อใบอนญาต
12 ม.ค. 59
12 ม.ค. 59
1 วัน
18 ม.ค. 59
นายปรมะ
มณีเลิศ
ต่อใบอนญาต
18 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
1 วัน
18 ม.ค. 59
นางเบญจมาศ
คำทาง
ต่อใบอนญาต
18 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
1 วัน
19 ม.ค. 59
นางอนงค์
เจี่ยตระกูล
ต่อใบอนญาต
19 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
1 วัน
20 ม.ค. 59
น.ส.จรรยา
ยอดอินทร์
ต่อใบอนญาต
20 ม.ค. 59
20 ม.ค. 59
1 วัน
25 ม.ค. 59
นายณัฐนัย
โซตา
ต่อใบอนญาต
25 ม.ค. 59
25 ม.ค. 59
1 วัน
29 ม.ค. 59
นางปัณฑิตา
วัดชัยภูมิ
ต่อใบอนญาต
29 ม.ค. 59
29 ม.ค. 59
1 วัน
3 ก.พ. 59
น.ส.จันทรา
แปงมูล
ต่อใบอนญาต
3 ก.พ. 59
3 ก.พ. 59
1 วัน
3 ก.พ. 59
นายปรนัฐ
ใจนันท์
ขอรับใบอนญาต
3 ก.พ. 59
3 ก.พ. 59
1 วัน
4 ก.พ. 59
นางอาพิน
ศิริอางค์
ต่อใบอนญาต
4 ก.พ. 59
4 ก.พ. 59
1 วัน
9 ก.พ. 59
นางบุญปั๋น
บังวัน
ต่อใบอนญาต
9 ก.พ. 59
9 ก.พ. 59
1 วัน
11 ก.พ. 59
นางสีนวน
มงคล
ต่อใบอนญาต
11 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
1 วัน
11 ก.พ. 59
นางนงลักษณ์
จงตรอง
ต่อใบอนญาต
11 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
1 วัน
11 ก.พ. 59
น.ส.อารีย์
มงคล
ต่อใบอนญาต
11 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
1 วัน
11 ก.พ. 59
น.ส.มณีรัตน์
ไชยประเสริฐกุล
ขอรับใบอนญาต
11 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
1 วัน
11 ก.พ. 59
น.ส.กรีฑากร
บูรณกูล
ต่อใบอนญาต
11 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
1 วัน
15 ก.พ. 59
นายเอวิน
-
ต่อใบอนญาต
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
1 วัน
18 ก.พ. 59
นางคำ
-
ต่อใบอนญาต
18 ก.พ. 59
18 ก.พ. 59
1 วัน
18 ก.พ. 59
น.ส.อรุณ
เกื้อกูลยศสุนทร
ต่อใบอนญาต
18 ก.พ. 59
18 ก.พ. 59
1 วัน
19 ก.พ. 59
นางพาพันธ์
สิทธิ
ต่อใบอนญาต
19 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
1 วัน
25 ก.พ. 59
นายทองดี
คำดี
ต่อใบอนญาต
25 ก.พ. 59
25 ก.พ. 59
1 วัน
26 ก.พ. 59
นายอดิศักดิ์
จันทร์ธีระโรจน์
ต่อใบอนญาต
26 ก.พ. 59
26 ก.พ. 59
1 วัน
26 ก.พ. 59
นายกฤติกร
วิริยะภาพ
ต่อใบอนญาต
26 ก.พ. 59
26 ก.พ. 59
1 วัน
26 ก.พ. 59
น.ส.อารีย์
ตันละหะ
ต่อใบอนญาต
26 ก.พ. 59
26 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นายลือชัย
เอี่ยมภิรมย์
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
1 มี.ค. 59
นางจันทร์จิรา
วนาศิริ
ต่อใบอนญาต
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 วัน
3 มี.ค. 59
นางยุพิน
วงษา
ต่อใบอนญาต
3 มี.ค. 59
3 มี.ค. 59
1 วัน
4 มี.ค. 59
น.ส.ณัฐนันท์
ศิลาชาญ
ต่อใบอนญาต
4 มี.ค. 59
4 มี.ค. 59
1 วัน
11 มี.ค. 59
นายศักสิทธิ์
ปิ่นดอกไม้
ต่อใบอนญาต
11 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
1 วัน
22 มี.ค. 59
นายสุธรรม
มั่งคั่ง
ขอรับใบอนญาต
22 มี.ค. 59
22 มี.ค. 59
1 วัน
25 มี.ค. 59
นายพินิจ
ชนะพินิจวงศ์
ต่อใบอนญาต
25 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
1 วัน
30 มี.ค. 59
น.ส.พรศิริ
มังกรอัศวกุล
ต่อใบอนญาต
30 มี.ค. 59
30 มี.ค. 59
1 วัน
1 เม.ย. 59
นางจันทร์เพ็ญ
จิตสว่าง
ต่อใบอนญาต
1 เม.ย. 59
1 เม.ย. 59
1 วัน
4 เม.ย. 59
นายอนุวัฒน์
วรรณกองแก้ว
ต่อใบอนญาต
4 เม.ย. 59
4 เม.ย. 59
1 วัน
5 เม.ย. 59
นายฤทธิเดช  ป้อมอินทร์
ต่อใบอนญาต
5 เม.ย. 59
5 เม.ย. 59
1 วัน
2 พ.ค. 59
นางวราพร  ตรีเทพชาญชัย
ต่อใบอนญาต
2 พ.ค. 59
2 พ.ค. 59
1 วัน
31 เม.ย. 59
นางกานดา ท่าวัง
ต่อใบอนญาต
31 เม.ย. 59
31 เม.ย. 59
1 วัน
15 มิ.ย. 59
นางจริยา  วัฒนธรรม
ต่อใบอนญาต
15 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
1 วัน
13 ต.ค. 59
นายประสิทธิ์ วันไชย
ขอรับใบอนญาต
13 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
15 วัน
17 ต.ค. 59
นางนุชจรินทร์ วงษ์ษา
ขอรับใบอนญาต
17 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
15 วัน
17 ต.ค. 59
นายสัจจา ตันสุหัส
ต่อใบอนญาต
17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
1 วัน
18 ต.ค. 59
นางสาววรวรรณ จีวะระ
ต่อใบอนญาต
18 ต.ค. 59
18 ต.ค. 59
1 วัน
20 ต.ค. 59
นายยงยุทธ์ ไชยวงค์
ขอรับใบอนญาต
20 ต.ค. 59
3 พ.ย. 59
15 วัน
21 ต.ค. 59
นายธนเดช ศุภวรรณ
ต่อใบอนญาต
21 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
1 วัน
27 ต.ค. 59
นางสาววันทา จิรารัตน์
ต่อใบอนญาต
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
1 วัน
28 ต.ค. 59
นางบุญยวง ไชยสม
ต่อใบอนญาต
28 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
บริษัทฟาสจำกัด  
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
บ้านไม้แดง  
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
โรงแรมริเวอร์เฮ้าสโฮเท็ล
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
นางสุรภี ศรีวิชัย
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
นายณรงค์ฤทธิ์ ชอมชาญชัย
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
นางพนมพร แสนชะน
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
นายวรชัย แสนใจ
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
31 ต.ค. 59
จสอ.ประสิทธิ์ อุปวงศิลป์
ต่อใบอนญาต
31 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
1 วัน
2 พ.ย. 59
นางอัมพร เชียงแก้ว
ขอรับใบอนญาต
2 พ.ย. 59
16 พ.ย. 59
15 วัน
8 พ.ย. 59
นางสาววาสนา มันทะนา
ขอรับใบอนญาต
8 พ.ย. 59
22 พ.ย. 59
15 วัน
9 พ.ย. 59
นางพูลศรี มาแจ้ง
ขอรับใบอนญาต
9 พ.ย. 59
23 พ.ย. 59
15 วัน
14 พ.ย. 59
นางจรูญศรี ติ๊บจ๊ะ
ต่อใบอนญาต
14 พ.ย. 59
14 พ.ย. 59
1 วัน
15 พ.ย. 59
นางสมจิต แขกแก้ว
ขอรับใบอนญาต
15 พ.ย. 59
29 พ.ย. 59
15 วัน
15 พ.ย. 59
นางประภาพร ทองมินตา
ขอรับใบอนญาต
15 พ.ย. 59
29 พ.ย. 59
15 วัน
15 พ.ย. 59
นางไพรินท์ จันทร์เช้า
ขอรับใบอนญาต
15 พ.ย. 59
29 พ.ย. 59
15 วัน
17 พ.ย. 59
นายอารมณ์ ศรีมาลี
ต่อใบอนญาต
17 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
1 วัน
28 พ.ย. 59
นางสาวอัจฉราพรรณ นันยบุตร
ต่อใบอนญาต
28 พ.ย. 59
28 พ.ย. 59
1 วัน


 

 


วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
 
เรื่องที่ติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
รวมเวลาที่ใช้
 
ต่อใบอนุญาต
5 ม.ค. 59
นางอุไร ผลอำนวย
ต่อใบอนญาต
5 ม.ค. 59
5 ม.ค. 59
1 วัน
11 ม.ค. 59
นางประยูร จันทรวิโรจน์
ต่อใบอนญาต
11 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
1 วัน
12 ม.ค. 59
นางขวัญกนกพัชร ไชยเดช
ต่อใบอนญาต
12 ม.ค. 59
12 ม.ค. 59
1 วัน
12 ม.ค. 59
นางสุทิตา ทนานัน
ต่อใบอนญาต
12 ม.ค. 59
12 ม.ค. 59
1 วัน
14 ม.ค. 59
น.ส.ฉัตรปวีน์ ธรรมิกบวร
ต่อใบอนญาต
14 ม.ค. 59
14 ม.ค. 59
1 วัน
18 ม.ค. 59
นายปรมะ มณีเลิศ
ต่อใบอนญาต
18 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
1 วัน
9 ก.พ. 59
นายสมพร อิ่มเอมทรัพย์
ต่อใบอนญาต
9 ก.พ. 59
9 ก.พ. 59
1 วัน
10 ก.พ. 59
นายสยาม เอ้งฉ้วน
ต่อใบอนญาต
10 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
1 วัน
10 ก.พ. 59
นางณฐอร มีศิริ
ต่อใบอนญาต
10 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
1 วัน
10 ก.พ. 59
นางณฐอร มีศิริ
ต่อใบอนญาต
10 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
1 วัน
10 ก.พ. 59
นายประชา เมามูล
ต่อใบอนญาต
10 ก.พ. 59
10 ก.พ. 59
1 วัน
11 ก.พ. 59
น.ส.บงกช กุลจิตร์
ต่อใบอนญาต
11 ก.พ. 59
11 ก.พ. 59
1 วัน
12 ก.พ. 59
นายโยธิน ปวงคำคง
ต่อใบอนญาต
12 ก.พ. 59
12 ก.พ. 59
1 วัน
12 ก.พ. 59
นายสมทรง ทั่งทอง
ต่อใบอนญาต
12 ก.พ. 59
12 ก.พ. 59
1 วัน
15 ก.พ. 59
นางปราณี มันตะนา
ต่อใบอนญาต
15 ก.พ. 59
15 ก.พ. 59
1 วัน
17 ก.พ. 59
นางฐิติมา ชูเกียรติ
ต่อใบอนญาต
17 ก.พ. 59
17 ก.พ. 59
1 วัน
17 ก.พ. 59
นายสุริยา ชมภูใส
ต่อใบอนญาต
17 ก.พ. 59
17 ก.พ. 59
1 วัน
17 ก.พ. 59
นายกิตติคุณ ธีระกุล
ต่อใบอนญาต
17 ก.พ. 59
17 ก.พ. 59
1 วัน
24 ก.พ. 59
นายสอน สุขรักษ์
ต่อใบอนญาต
24 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
ด.ต.สวัสดิ์ วิเศษขัน
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
น.ส.ชวัลพัชร ทิศลา
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นายนมตรี บำรุงกิจ
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นายมนตรี บำรุงกิจ
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นายนคเรศ ศรีสวัสดิ์
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นายวรศักดิ์ วิทยาภรณ์
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นางอุไร คำภิไหล
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
น.ส.หทัยวรรณ ศุภจิตรา
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นายโปษัณ นิรัญกิจ
ต่อใบอนญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
1 มี.ค. 59
นางมาลัย หม่องเขียว
ต่อใบอนญาต
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 วัน
3 มี.ค. 59
นายเอกสัน วิรัชศิลป์
ต่อใบอนญาต
3 มี.ค. 59
3 มี.ค. 59
1 วัน
15 มี.ค. 59
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
ต่อใบอนญาต
15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
1 วัน
18 มี.ค. 59
นายสาธิต จงจิตต์โยธิน
ต่อใบอนญาต
18 มี.ค. 59
18 มี.ค. 59
1 วัน
24 มี.ค. 59
นายธานี มั่งคั่ง
ต่อใบอนญาต
24 มี.ค. 59
24 มี.ค. 59
1 วัน
25 มี.ค. 59
นางพิกุล ปูนมาก
ต่อใบอนญาต
25 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
1 วัน
25 มี.ค. 59
นางจันทร์สุ่ม สุธรรม
ต่อใบอนญาต
25 มี.ค. 59
25 มี.ค. 59
1 วัน
31 มี.ค. 59
นายดวงจันทร์ อุ่นจาย
ต่อใบอนญาต
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59
1 วัน
31 มี.ค. 59
นางณัฐชา กันทะ
ต่อใบอนญาต
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59
1 วัน
31 มี.ค. 59
น.ส.เขมิสรา นิ่มมงคล
ต่อใบอนญาต
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59
1 วัน
31 มี.ค. 59
นายนิรันดร์ พรมเทพ
ต่อใบอนญาต
31 มี.ค. 59
31 มี.ค. 59
1 วัน
4 เม.ษ. 59
นายอนุวัฒน์
วรรณกองแก้ว
ต่อใบอนญาต
4 เม.ษ. 59
4 เม.ษ. 59
1 วัน
4 เม.ษ. 59
นายอนุวัฒน์
วรรณกองแก้ว
ขอรับใบอนุญาต
4 เม.ษ. 59
4 เม.ษ. 59
1 วัน
29 เม.ษ. 59
นายวัชระ
คุ้มบัว
ต่อใบอนญาต
29 เม.ษ. 59
29 เม.ษ. 59
1 วัน
4 พ.ค. 59
นายสมชาย
จรัสวินัยภิรมย์
ขอรับใบอนุญาต
4 พ.ค. 59
4 พ.ค. 59
1 วัน
10 พ.ค. 59
นายอดิศักดิ์
อิชยะพร
ต่อใบอนญาต
10 พ.ค. 59
10 พ.ค. 59
1 วัน
31 พ.ค. 59
นางบัวขาว
จงศรี
ขอรับใบอนุญาต
31 พ.ค. 59
31 พ.ค. 59
1 วัน
7 ก.ค. 59
นางพรทิพย์
พงษ์หอม
ขอรับใบอนุญาต
7 ก.ค. 59
7 ก.ค. 59
1 วัน
8 ก.ค. 59
นางพรทิพย์
พงษ์หอม
ขอรับใบอนุญาต
8 ก.ค. 59
8 ก.ค. 59
1 วัน
28 ก.ค. 59
นายเจษฎา
นิลภา
ขอรับใบอนุญาต
28 ก.ค. 59
28 ก.ค. 59
1 วัน
4 ส.ค. 59
นายกานต์
มังกรอัศวกุล
ต่อใบอนญาต
4 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
1 วัน

 


วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
เรื่องที่ติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
รวมใช้เวลา
ต่อใบอนุญาต
23 ธ.ค. 58
บมจ.ซีพีออลล์ เซเว่น
ต่อใบอนุญาต
23 ธ.ค. 58
23 ธ.ค. 58
1 วัน
4 ม.ค. 59
นายวิวัฒน์ ชารุนันทกร
ต่อใบอนุญาต
4 ม.ค. 59
4 ม.ค. 59
1 วัน
7 ม.ค. 59
น.ส.อนงค์ เจี่ยตระกูล
ต่อใบอนุญาต
7 ม.ค. 59
7 ม.ค. 59
1 วัน
19 ม.ค. 59
นางยุพิน ปันแก้ว
ต่อใบอนุญาต
19 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
1 วัน
13 ม.ค. 59
นายสัมฤทธิ์ แพงไธสงค์
ต่อใบอนุญาต
13 ม.ค. 59
13 ม.ค. 59
1 วัน
14 ม.ค. 59
นางอุทิน ศิริมาศ
ต่อใบอนุญาต
14 ม.ค. 59
14 ม.ค. 59
1 วัน
17 ก.พ. 59
นางประพิน เทพบุญ
ต่อใบอนุญาต
17 ก.พ. 59
17 ก.พ. 59
1 วัน
19 ก.พ. 59
นายไพบูลย์ วิลาสไผ่เงิน
ต่อใบอนุญาต
19 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
1 วัน
1 มี.ค. 59
นางจันทร์นวล นันท์ต๊ะ
ต่อใบอนุญาต
1 มี.ค. 59
1 มี.ค. 59
1 วัน
29 ก.พ. 59
นางแสงแก้ว แก้วดับภัย
ต่อใบอนุญาต
29 ก.พ. 59
29 ก.พ. 59
1 วัน
3 มี.ค. 59
นางสม สุขใจ
ต่อใบอนุญาต
3 มี.ค. 59
3 มี.ค. 59
1 วัน
9 มี.ค. 59
นายชัยแสง ตั้งใจจิต
ต่อใบอนุญาต
9 มี.ค. 59
9 มี.ค. 59
1 วัน
15 มี.ค. 59
นายวุฒิไกร นันทสมบูรณ์
ต่อใบอนุญาต
15 มี.ค. 59
15 มี.ค. 59
1 วัน
21 มี.ค. 59
นางนิตย์ ขัติหอม
ต่อใบอนุญาต
21 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
1 วัน
29 มี.ค. 59
นายรุ่งโรจน์ ใบสุวรรณ
ต่อใบอนุญาต
29 มี.ค. 59
29 มี.ค. 59
1 วัน
3 พ.ค. 59
นางสาวสุพรรณี
จันเสถียร
ต่อใบอนุญาต
3 พ.ค. 59
3 พ.ค. 59
1 วัน
23 พ.ค. 59
นางสาวศรีจันทร์
เกลอดู
ต่อใบอนุญาต
23 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
1 วัน
7 มิ.ย. 59
นางไพฑูรย์
ผะจี
ต่อใบอนุญาต
7 มิ.ย. 59
7 มิ.ย. 59
1 วัน
11 ต.ค. 59
นายสุรสิทธิ์
อ้อมอารี
ต่อใบอนุญาต
11 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
1 วัน
18 ต.ค. 59
นางสาวหล้าปี
กรีแก้ว
ต่อใบอนุญาต
18 ต.ค. 59
18 ต.ค. 59
1 วัน
27 ต.ค. 59
นางอนงค์
อุ่นจาย
ขอรับใบอนุญาต
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
1 วัน
27 ต.ค. 59
ด.ต.นิยม
อัษฎาวุธวงค์กร
ขอรับใบอนุญาต
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
1 วัน
29 พ.ย. 59
นางสาวราเยีย
พูลวานิช
ต่อใบอนุญาต
29 พ.ย. 59
29 พ.ย. 59
1 วัน

 


วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
เรื่องที่ติดต่อ
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
รวมเวลาที่ใช้
ต่อใบอนุญาต
4 ก.พ. 59
นายวีรุช หม่องเขียว
ต่อใบอนุญาต
4 ก.พ. 59
4 ก.พ. 59
1 วัน
19 ก.พ. 59
นางจันทรา ปันทวัง
ขอรับใบอนุญาต
19 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
1 วัน
23 ก.พ. 59
น.ส.ชาลินี นิธิสิริพันธ์วงศ์
ขอรับใบอนุญาต
23 ก.พ. 59
23 ก.พ. 59
1 วัน
3 ต.ค. 59
นายมงคล หล่ำแสง
ขอรับใบอนุญาต
3 ต.ค. 59
10 ต.ค. 59
7 วัน
17 ต.ค. 59
นางแก้ว จำปางาม
ต่อใบอนุญาต
17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
1 วัน
17 ต.ค. 59
นางตาเขียว เมืองแก้ว
ต่อใบอนุญาต
17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
1 วัน
17 ต.ค. 59
นายพันธ์ บุญกรรณ
ต่อใบอนุญาต
17 ต.ค. 59
17 ต.ค. 59
1 วัน
25 ต.ค. 59
นางสมัย ปัญญาหม้อ
ต่อใบอนุญาต
25 ต.ค. 59
25 ต.ค. 59
1 วัน
25 ต.ค. 59
นาสาววิภาดี วิญญายอง
ต่อใบอนุญาต
25 ต.ค. 59
25 ต.ค. 59
1 วัน
25 ต.ค. 59
นาสาวพรรณงาม เมืองแก้ว
ต่อใบอนุญาต
25 ต.ค. 59
25 ต.ค. 59
1 วัน
26 ต.ค. 59
นาสาวันทิชา ธานิยาธาม
ต่อใบอนุญาต
26 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
1 วัน
26 ต.ค. 59
นายจำรูญ สมานพงศ์พันธ์
ต่อใบอนุญาต
26 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
1 วัน
27 ต.ค. 59
นางสุวณี กุลณภัทร
ต่อใบอนุญาต
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
1 วัน
27 ต.ค. 59
นางทัศนีย์ เจริญยศ
ต่อใบอนุญาต
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
1 วัน

 

ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
วัน/เดือน/ปี
ขอรับใบอนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ใบอนุญาตหมดอายุ
ต่อใบอนุญาต
1 นายเรียงสอน ทองสวัสดิ์
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
31 ธ.ค. 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >