สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

  • งานทะเบียนราษฎร์ - กำหนดเลขที่บ้าน
  • งานทะเบียนราษฎร์ - ย้ายที่อยู่
  • งานทะเบียนราษฎร์ - แจ้งตาย

ลำดับ
วัน เดือน ปี
ชื่อ - สกุล
เวลาที่รับ
เวลาที่เสร็จสิ้น
รวมเวลาที่ใช้
1
6 ต.ค. 2558
น.ส.ไพลิน   สวาสดิ์ญาติ
08.40 น.
08.45 น.
5 นาที
2
9 พ.ย. 2558
นางศศิประภา   ทะนันชัย
11.05 น.
11.10 น.
5 นาที
3
6 ก.พ. 22559
นางนิภา   สว่างกุล
14.00 น.
14.05 น.
5 นาที
4
10 มี.ค. 2559
นางณัฐชา   กันทะ
09.30 น.
09.35 น.
5 นาที
5
22 มี.ค. 2559
นายกมล   วิริยภาพ
15.30 น.
15.35 น.
5 นาที


 

 


ลำดับ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล เวลาที่รับ เวลาที่เสร็จสิ้น รวมเวลาที่ใช้
  24 ธ.ค. 2558 นายเมษา   บุตรยัง 09.30 น. 09.35 น. 5 นาที
  30 ธ.ค. 2558 น.ส.จันทร์พร   เพชรชมภู 11.00 น. 11.05 น. 5 นาที
  30 ธ.ค. 2558 นายกาณฑ์   ปุหลันพฤกษ์ 08.40 น. 08.45 น. 5 นาที
  7 ม.ค. 2559 นายธนชัย   จันทร์ปิฏก 13.40 น. 13.45 น. 5 นาที
  7 ม.ค. 2559 น.ส.มณัสา   เมืองมูล 09.45 น. 09.50 น. 6 นาที
  1 ก.พ. 2559 นางปภากรณ์   ศรีทัน 10.10 น. 10.15 น. 5 นาที
  4 ก.พ. 2559 นางโยธากานต์   วนาศิริ 14.00 น. 14.05 น. 5 นาที
  4 ก.พ. 2559 น.ส.พิมพ์พิศา   จันทร์เพ็ญ 08.50 น. 08.55 น. 5 นาที
  8 ก.พ. 2559 น.ส.วันวิสาข์   ฟูใจ 09.40 น. 09.45 น. 5 นาที
  10 ก.พ. 2559 นายประสาน   ตรีเทพธานุชัย 14.05 น. 14.10 น. 5 นาที
  18 ก.พ. 2559 ส.ต.ยุทณพงษ์   เสาวพนธ์ 09.15 น. 09.20 น. 5 นาที
  23 ก.พ. 2559 น.ส.เกษรินทร์   ศรีวิชัย 14.00 น. 14.05 น. 5 นาที
  7 มี.ค. 2559 นายอดุลย์   นุ้ยภักดี 10.00 น. 10.05 น. 5 นาที
  9 มี.ค. 2559 นายเป้ง   ไชยวุฒิ 09.35 น. 09.40 น. 5 นาที
  21 มี.ค. 2559 นายวิชาญ   ราชนารินทร์ 11.10 น. 11.15 น. 5 นาที
  23 มี.ค. 2559 นายอำยวยชัย   บุญยวง 14.00 น. 14.05 น. 5 นาที

 


ลำดับ วัน เดือน ปี ชื่อ - สกุล เวลาที่รับ เวลาที่เสร็จสิ้น รวมเวลาที่ใช้
  16 เม.ษ. 2558 น.ส.สารภึ   คุมคำ 10.30 น. 10.30 น. 5 นาที
  7 พ.ค. 2558 นายประเสริฐ   แปงมูล 08.30 น. 08.35 น. 5 นาที
  8 พ.ค. 2558 นายอิทธิพล   มงคลเจริญฤทธิ์ 09.40 น. 09.45 น. 5 นาที
  24 พ.ค. 2558 นางประทุมพร   สิทธิ์แก้ว 10.00 น. 10.05 น. 5 นาที
  9 ก.ค. 2558 นางใบแก้ว   กาวรรณ์ 13.30 น. 13.36 น. 6 นาที
  5 พ.ย. 2558 นายพูนศักดิ์   ดีมั่น 08.45 น. 08.50 น. 5 นาที
  1 ธ.ค. 2558 พระอิสระ   อัญญางาม 09.00 น. 09.05 น. 5 นาที
  12 ธ.ค. 2558 นายประนอม   อุปาสิทธิ์ 11.05 น. 11.10 น. 5 นาที
  6 มี.ค. 2559 น.ส.ชฎาภรณ์   กิจเมือง 13.00 น. 13.05 น. 5 นาที
  9 มี.ค. 2559 นายสมชาติ   ทันสำราญ 14.00 น. 14.05 น. 5 นาที

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >