O40 – รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2564 รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2563 รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปี 2562 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา