มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (NO GIFT POLICY) ดาวน์โหลด
นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ดาวน์โหลด
วัฒนธรรมองค์กรด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลด
มาตรการตั้งกระทู้ถาม เพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดาวน์โหลด
มาตรการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
มาตรการกำหนดวิธีการและเงื่อนไขการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
มาตรการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ ดาวน์โหลด
มาตรการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลด
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติ อนุญาต สั่งการ เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ หรือการบริการ และตอบสนอฝความต้องการของประชาชน ดาวน์โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง ดาวน์โหลด
มาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง การโอนย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน ดาวน์โหลด
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลด
มาตรการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลด
มาตราการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริต และการประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลด
มาตรการให้มีผู้ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
มาตราการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวม ดาวน์โหลด
     
     
ติดต่อเรา