O31 – ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (รอบ 6 เดือน)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ประจำปี)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบ 2564 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบ 2563 ดาวน์โหลด
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบ 2562 ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา