แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี ((พ.ศ.2561 – 2565) (ฉบับเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ปี พ.ศ.2564) ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี พ.ศ.2562-2564 ดาวน์โหลด
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา