แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. เรื่องที่จะนำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ในเรื่องดังต่อไปนี้

  •  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

  • กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

  • ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ

  • ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

  • กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

๒. เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุความจริง มิใช่หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น ทั้งรายละเอียดเรื่องร้องเรียนจะต้องให้ได้ความชัดเจน หรือมีเบาะแสพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงของเรื่องได้

๓. ใช้ถ้อยคำสุภาพ โดยมี วัน เดือน ปี  ชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้องเรียน ตลอดจนระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)

๔. กรณีการร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่สามารถจะรับไว้ดำเนินการได้ เว้นแต่จะระบุพยานหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง โดยจะต้องชี้เบาะแส/ระบุให้เห็นถึงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้อง ฯ ให้ชัดเจน (มีพยานหลักฐานใดบ้าง อาจเป็นพยานบุคคล พยานเอกสาร หรือพยานวัตถุ ก็ได้ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าเรื่องที่ร้องฯ มีเหตุผลหรือพฤติการณ์เชื่อมโยงพอที่จะเชื่อในเบื้องต้นได้ว่าเป็นคำร้องโดยสุจริต) และจะต้องชี้พยานบุคคลแน่นอน โดยจะต้องระบุให้เห็นถึงชื่อพยานบุคคลที่เป็นประจักษ์พยานเกี่ยวกับเรื่องที่ร้องฯ และมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง (สามารถติดตามตรวจสอบได้จริง)

๕. มิให้แอบอ้างชื่อผู้อื่นเป็นผู้ร้อง โดยผู้ถูกแอบอ้างมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ร้องเรียน

๖. แจ้งเรื่องร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนข่าวสารการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง  ๙๙๙ หมู่ที่ ๒ ถนนแม่สะเรียง ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๕๘๑๑๐ หรือผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.Maesariang.go.th

แผนภูมิการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

ติดต่อเรา