O33 – การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ประชาคมโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมน้ำยวม

รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

การประเมิณผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การประเมิณผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   

ดาวน์โหลด

การประเมิณผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมิณผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓   

ดาวน์โหลด

การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔

รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

รายงานประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

ดาวน์โหลด

รายงานประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

ดาวน์โหลด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2562

ประชาคมชุมชนในเวียง                                                                                                                            

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนจองคำ

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมงคลทอง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนบ้านทุ่ง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งใน

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งนอก

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมุสลิม

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมะขามจุม

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนคริสเตียน

ดาวน์โหลด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2561

ประชาคมชุมชนในเวียง                                                                                                                 

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนจองคำ

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมงคลทอง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนบ้านทุ่ง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งใน

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งนอก

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมุสลิม

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา