การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การประเมิณผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การประเมิณผลการปฎิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2562

ประชาคมชุมชนในเวียง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนจองคำ

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมงคลทอง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนบ้านทุ่ง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งใน

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งนอก

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมุสลิม

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมะขามจุม

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนคริสเตียน

ดาวน์โหลด

      

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปี2561

ประชาคมชุมชนในเวียง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนจองคำ

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมงคลทอง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนบ้านทุ่ง

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งใน

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนโป่งนอก

ดาวน์โหลด

ประชาคมชุมชนมุสลิม

ดาวน์โหลด