การประเมินความเสี่ยง

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด