O36 – การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา