การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
นโยบายเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด