การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
 โครงการจัดทำมาตรฐานคูณธรรมจริยธรรมฯ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด