สำนักงานเทศบาลตำบลแม่สะเรียง โทร 053 - 682743 สำนักปลัดฯ ต่อ 23 กองคลัง ต่อ 41 กองช่าง ต่อ 32 กองการศึกษา ต่อ 21  
 
   
     

 

ภูมิประเทศ
พื้นที่ 1.384 ตารางกิโลเมตร  
สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร  
ทิศเหนือ จรดพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ  
ทิศใต้ จรดลำน้ำแม่สะเรียง  
ทิศตะวันออก จรดพื้นที่ เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้  
ทิศตะวันตก จรดลำน้ำยวม  
     
การปกครอง แบ่งเป็น 9 ชุมชน คือ  
1. ชุมชนในเวียง    
2. ชุมชนบ้านทุ่ง  
3. ชุมชนจองคำ  
4. ชุมชนมุสลิม  
5. ชุมชนคริสเตียน  
6. ชุมชนมะขามจุม  
7. ชุมชนมงคลทอง  
8. ชุมชนโป่งใน  
9. ชุมชนโป่งนอก  
แบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขต มีสามชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวน 12 คน
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
     
 
 
             
 

จำนวนผู้เข้าชม เริ่มนับ 16 พ.ค. 57 รวมจำนวน

Invisible Stats >