O18 – แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

เทศบัญญัตงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
     
     
     
     

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2563 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2562 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2561 ดาวน์โหลด
ติดต่อเรา