O28 – รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2562 ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2561 ดาวน์โหลด
     
ติดต่อเรา