นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารบุคคล

นโยบายด้านการบริหารบุคคลเทศบาลตำบลแม่สะเรียง ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลกร

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลกร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ดาวน์โหลด