หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แนวทางในการสอบสวนทางวินัย

ดาวน์โหลด

ประกาศระบบแท่งท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

ประกาศเกี่ยวกับการประเมินพนักงาน ฉบับที่ ๒

ดาวน์โหลด

สิทธิของพนักงานจ้างเทศบาล

ดาวน์โหลด