หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1.2 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562

1.3  ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร พ.ศ. 2560

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

2.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

2.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560

2.3 ประกาศ ก.ท.จ.เชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563

3. การพัฒนาบุคลากร

3.1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

4.1 ประกาศ ก.จ. ก.จ. ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

5. การให้คุณและการสร้างขวัญกำลังใจ

5.1 ประกาศเทศบาลตำบลแม่สะเรียง - หลักเกณฑ์ในการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ 2564

5.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

5.3 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5.4 ประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

 

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์ในการดำเนินการทางวินัยและการสร้างเสริมขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

แนวทางในการสอบสวนทางวินัย

ดาวน์โหลด

ประกาศระบบแท่งท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

ประกาศเกี่ยวกับการประเมินพนักงาน ฉบับที่ ๒

ดาวน์โหลด

สิทธิของพนักงานจ้างเทศบาล

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา