หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนในตำแหน่ง

ดาวน์โหลด

แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองช่าง

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด

การแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

กำหนดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผาสุกความพึงพอใจและแรงจูงใจในการทำงาน

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์ในการดำเนินการทางวินัยและการสร้างเสริมขวัญกำลังใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด

แนวทางในการสอบสวนทางวินัย

ดาวน์โหลด

ประกาศระบบแท่งท้องถิ่น

ดาวน์โหลด

ประกาศเกี่ยวกับการประเมินพนักงาน ฉบับที่ ๒

ดาวน์โหลด

สิทธิของพนักงานจ้างเทศบาล

ดาวน์โหลด