แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2559-2562

 

 

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
-แผนสำนักปลัดฯ
-แผนกองคลัง
-แผนกองช่าง
-แผนกองการศึกษา
-แผนกองสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ 6

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560

 

 

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
-แผนสำนักปลัดฯ
-แผนกองคลัง
-แผนกองช่าง
-แผนกองการศึกษา
-แผนกองสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ 6

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559

 

 

ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 4
ส่วนที่ 5
-แผนสำนักปลัดฯ
-แผนกองคลัง
-แผนกองช่าง
-แผนกองการศึกษา
-แผนกองสาธารณสุขฯ
ส่วนที่ 6

ติดต่อเรา