เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด