นโยบายการบริหารงาน

นโยบายการบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
นโยบายการแสดงเจตจำนงสุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาร ดาวน์โหลด