ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือน

ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางอำไพ  โกมลรัตน์
36 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
2
นายพลูมิน  แซ่ฟู
260/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
3
นายกำพล  งอกงาม
355/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
   
355/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
4
นายสมนึก  แก้วการี
355/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,750.00
ชำระแล้ว
   
355/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        925.00
ชำระแล้ว
   
355/5 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
5
นางหน่อคริ  พิชิตกุญชร
163/3 ม.2 ถเวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
6
นางสาวศรีเพ็ญ  สายสวาท
115/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
7
นางพูนทรัพย์  มณีโชติ
220 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
8
นางนุชนาถ  แซ่ตัน
62/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
9
นางอนงค์  เจียตระกูล
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
10
นายอินสวน  ไชยซาววงศ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
11
นางโสภา  ไชยพูน
444/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
12
นางจันทร  เล่าเฮ็ง
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
13
นางนิตยา  วงศ์คีรี
179 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
14
นายปกรณ์  เผ่าพันธ์
319 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
15
นางอุบล  ตานะเศรษฐ์
169 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
169/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
16
นายประสาท  บัวละคร
49/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
17
โรงเรียนกฤษณพรรณ
27/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
18
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มร.
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    10,500.00
ชำระแล้ว
19
นางละม่อม  สร้างถิ่น
94/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
20
นางสาวละออ  มณีโชติ
94 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
94/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
21
บริษัทร่วมเจริญพัฒนา
152 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,322.00
ชำระแล้ว
22
นางปิ่นแก้ว  ปัญญาสิทธิ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
23
นายอนุ  ขันธ์เขียว
23/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
24
นายฤทธิ์เดช  ป้อมอินทร์
444/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
25
นางเจียรไนย  ลาภยศ
25/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,000.00
ชำระแล้ว
26
นางสาวไพลิน  สวาสดิ์ญาติ
25/2 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    22,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
27
บริษัทไทยประกันชีวิต
165 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
28
นายวิชา  เจ้าดูรี
53/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
29
นายยุทธนา  เจ้าดูรี
138 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      6,688.00
ชำระแล้ว
30
ธนาคารออมสิน
164 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
31
นายสกลชัย  สวาสดิ์ญาติ
358 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        250.00
ชำระแล้ว
   
358/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
358/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        500.00
ชำระแล้ว
   
358/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
358/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        375.00
ชำระแล้ว
32
นายสุวี  เอื้ออารีพงษ์
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
33
นายนิเวศ  สกุลทอง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
34
นางบัวพาน  สายสวาท
366/2-3 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
35
นางจันทร์เพ็ญ  คงแดง
316/1 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
36
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
100 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
37
นายโกวิทย์  เจ้าดูรี
89 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
   
289 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
   
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
38
นายสุพจน์  สว่างกุล
488 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    18,250.00
ชำระแล้ว
39
นายสุรสิทธิ์  อ้อมอารี
187 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
   
ที่ราชพัสดุ
      1,434.00
ชำระแล้ว
   
22/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      9,000.00
ชำระแล้ว
40
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      2,500.00
ชำระแล้ว
   
194/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
440/18 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,500.00
ชำระแล้ว
   
440/19 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,313.00
ชำระแล้ว
41
นายวิวัฒน์  ชารุกันทร
270 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
42
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามร.
31 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
43
นายมาโนชญ์  แพมงคล
200/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
44
นายทองสุข  กรีแก้ว
23 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
45
นายพัฒนพงศ์  สืบพงศ์เอื้อ
34/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
46
นางจตุพร  กุลมิตร์
309 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        938.00
ชำระแล้ว
47
นายผ่องพันธ์  บุษวรรณ
139/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
48
นางศรีพรรณ  มาลา
138 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,125.00
ชำระแล้ว
49
นางอุทิน  โอภาประกาศิต
41 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
50
นางแก้ว  แสนวิชัย
160 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต. บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
51
ดต.นิยม  อัษฎาวุธวงศกร
408/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
52
นายสุชิน  ตันวุฒิกร
140/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
53
นางสาวหทัยวรรณ  ศุภจิตรา
448 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
54
นางวาสนา  กุลจิตร
56/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        113.00
ชำระแล้ว
55
นางจีรนันท์  ยะระสิทธิ์
262/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
56
นางอมรา  ขันธะสีมา
142 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
57
นายสุริยา  อร่ามวงค์
192 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
58
นางอาพิณ  ศิริอางค์
26/3 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
59
หจก.ชื่นชูไพรมอเตอร์
213 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
60
นางอรพินท์  สุนันทะ
259/4 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
61
นางจินดา  ปันทะวัง
243/3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
          38.00
ชำระแล้ว
62
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
63
นายนิมิตร  หะซัน
50 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
64
นายโกสินทร์  มังกรอัศวกุล
160 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,600.00
ชำระแล้ว
65
นายมงคล  วงศ์อ้าย
24/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
66
นางอารีย์  อินต๊ะยศ
24/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/7 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
67
บ.นิ่มซีเส็งลิซซิ่งแม่ฮ่อสอนจำกัด
239 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
68
นางวิมล  จิระรัตน์
389/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
69
นางสาวเรขา  ทองสวัสดิ์
248/1-6 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    15,300.00
ชำระแล้ว
70
นางผ่องพรรณ  ผลนาค
98 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
71
นางศรีจันทร์  พวงทอง
157/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
72
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
73
นายวุฒิไกร  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
74
นายนคเรศ  ศรีสวัสดิ์
139/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
75
นายสอน  เพิ่มสุข
202 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
76
นายหล้า  วงศ์ไชย
17/4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
258 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
258/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
77
นายทวี  ศิละวรรณโณ
157 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    12,000.00
ชำระแล้ว
78
ว่าที่ ร.ต.รณวัน  ทองสวัสดิ์
248/7 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/8 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/9 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/10 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
   
248/12 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
248/13 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/14 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
79
นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุทธยา
248/11,246 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,850.00
ชำระแล้ว
80
นายเรียงสอน  ทองสวัสดิ์
86 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    66,450.00
ชำระแล้ว
81
นางสาวราศี  ทองสวัสดิ์
86/2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
82
นางศรีเพ็ญ  ธิมา
409 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
83
นายเรวัตร  การานา
256 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
84
นางแสงแก้ว  แก้วประดับภัย
138/1,139 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,900.00
ชำระแล้ว
85
นายธีรศักดิ์  ตรีเทพชาญชัย
451 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    15,000.00
ชำระแล้ว
86
นายแก้วลูน  ชำนาญค้า
180/1,3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,375.00
ชำระแล้ว
87
นางสาวอาทิตยา  ตั้งโรจนกุล
222/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
88
นางสม  สุขใจ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
89
นางศรีเพ็ญ   ต๊ะปินตา
86 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
90
นายโยธิน  ปวงคำคง
102 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,570.00
ชำระแล้ว
91
นายภูมินทร์  ธีระกุล
261/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
92
นายกิตติคุณ  ธีระกุล
170/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
93
นางบงกช  ธีระกุล(ประสาน  นิเรืองรัมย์)
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
94
นางมิตรา  ดวงสุภา
359/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
95
นางยุพา  ตายา
296/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    19,939.00
ชำระแล้ว
96
นายศักดา  นาคะปรีชา
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
17/7,8,10 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,285.00
ชำระแล้ว
97
นายราเชนทร์  บรรณศักดิ์
252 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
252/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,300.00
ชำระแล้ว
98
นางสลินยา  บรรณศักดิ์
253 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
   
2532/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
99
นางอุทิน  ศิริมาศ
21/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
100
นางพวงเพชร  ปาจีคำ
168 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
101
นางสาวศิริลักษณ์  ฉวี
130 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
102
นายอุดม  ทั่งทอง
199,205,207 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      8,250.00
ชำระแล้ว
103
นายเอกอุดม  ตาคำ
58/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
104
นางพรรณี  ยวงศิริ
26 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
105
นางขิ่น  อุปโยคิน
259/5 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
20 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
106
นางวนิดา  จุมปาแฝด
58/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
107
นางยุพา  สุรเกียรติ
400 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    18,000.00
ชำระแล้ว
108
สนง. ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
ไปรษณีย์แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        600.00
ชำระแล้ว
109
นางเบญจมาศ  คำทาง
140/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
110
นางสุจินต์  ชนะพรหม
150/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
111
นางมนัญญา   อัจจิมารังษี
191/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
112
นางสว่าง  คอทอง
24 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
113
นางสาวกุสุมา  ตานะเศรษฐ
55/1 ม.12 ถ.ศิริมงคล ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
114
นายสุวัฒน์  กิตติคุณากร
155/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
115
นายชุมพล  กิตติคุณากร
155/3 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
116
นางคำหน้อย  อนุเมธางกูร
359/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
117
นางสาวพัทธนันท์  อนุเมธางกูร
353/1,3,4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
118
นางณิฐชพิมพ์  เชวงทรัพย์
163/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
119
นางอมรินทร์  แซ่ซือ
30/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
120
นายวีระวิทย์  แซ่ซือ
30/7,9-11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    16,500.00
ชำระแล้ว
121
นางฐรินรัตน์  รัตนพงษ์
387/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
122
นางอรุณ  บุญศรี
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
123
นางอัมพร  ชมภูจันทร์
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
124
นางสังเวียน  พุทธา
101 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
125
บริษัททรูมูฟ จำกัด
ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,500.00
ชำระแล้ว
126
นางเรณู  ธียะกัน
164 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
127
นางสาวจรรยา  อร่ามวงค์
55 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
136 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
136/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
180 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
128
นางสาวมานี  อร่ามวงค์
197 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
129
นายถนอม  ทะนันชัย
242/5,6 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
130
นายรุ่งโรจน์  ใบสุวรรณ์
50/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
49 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
131
นายอินทร  นันทสมบูรณ์
33 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
132
นายวัชระ  คุ้มบัว
34 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        225.00
ชำระแล้ว
133
นางสาวกรีฑากร  บูรณกูล
29/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
134
นางนงนุช  ไชยวัฒน์
8/1 ม.1 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,000.00
ชำระแล้ว
135
นายสุทิน  ปินตาอุ้ย
359/4,5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      7,500.00
ชำระแล้ว
136
นางหฤทัย  ชินรัตนพิสิทธิ
359 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
137
นายเลื่อน  พุทรา (คาวบอยไนท์)
119 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
138
นางทวีทรัพย์  อิ่มเอมทรัพย์
79/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
139
นายรุ่งรัตน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,813.00
ชำระแล้ว
140
นางสุภาพร  มังกรอัศวกุล
15 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
11/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,313.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        132.00
ชำระแล้ว
141
นายปรีชาพล  ตาวากุล
190 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
142
นางสาวรัตนา  ศิริกุลปิยะรัตน์
9/1,2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    15,750.00
ชำระแล้ว
143
นายบันลือ  บุญยวงค์
58/11-12 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
144
นายสาธิต  จงจิตต์โยธิน
159/9 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
 
 
159/10-11 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,700.00
ชำระแล้ว
 
 
159/12 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
145
นางบังอร  ศิริกุลปิยะรัตน์
25 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
268/1,2,3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,250.00
ชำระแล้ว
146
นายสุชาติ  แซ่ซือ
1/1 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/2 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
147
นางมาลี  แสนอาษา
61/1 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
61/2 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
61/3 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
148
นายวิเชียร  อร่ามวงค์
61 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
149
นางอรพรรณ  หว่าละ
236 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    16,500.00
ชำระแล้ว
150
นางลัดดา  อาภาวัฒนสกุล
59 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
151
นางเขียว  ขาวสวย
44/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
152
นายพิพัฒน์  ตัณฑลีลา
อาคารสำนักงาน
    10,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ห้องเช่า 8 ห้อง 
    12,000.00
ชำระแล้ว
 
 
445 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
      1,575.00
ชำระแล้ว
153
นางลำดวน  เทพบุญ
15 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
154
นางพริ้มเพรา  พูลวานิช
173/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
189/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
155
นางราเยีย  พูลวานิช
174 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
156
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
   
      1,500.00
ชำระแล้ว
157
นางสาวไพลิต  สินธพ
6 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,313.00
ชำระแล้ว
158
นางฉันทนา  ประศรี
912 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
159
นายแหลง  สิทธิ
175 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
160
นางสาวศิวพร   สันติโชตินันท์
113/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    28,105.00
ชำระแล้ว
161
นายจรรยา  รัตนชัย
318/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        600.00
ชำระแล้ว
162
นางพิศปราณี  ปัทมเนตร
259/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
259/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
163
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
164
นายธนวัฒน์  ขันธนา
254 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
165
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
166
นางจันทร์เพ็ญ  ชาวระวะ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
167
นายสาธิต  เจริญรุ่งทรัพย์
146 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
168
นายเกรียงกมล  มาตยบุญ
408/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
169
นายกานต์  มังกรอัศวกุล
151 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
170
นายวัชระ  วิริยะไชยกุล
15/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
171
นางจินดา  คงศรี
133 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
172
บมจ. ทีโอที
 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,968.00
ชำระแล้ว
173
นางอุไร  คำภิไหล
24/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
174
นายชัยแสง  ตั้งใจจิต
261 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
175
นางเกศมณี  แย้มเสรี
472/2 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
176
นายสุบิน  จิตสว่าง
54 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
177
นายธิตินัย  ไทยตรง
258/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
178
นางประไพพิมพ์  คงแดง
191 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          18.75
ชำระแล้ว
179
นางอรอนงค์  มีศิริ
165 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
180
นายสัมฤทธิ์  แพงไธสงค์
291 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
181
นางจันทร์จิรา  วนาศิริ
256 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
182
นางศศินุช  เอ้งฉ้วน
170,172,172/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    13,500.00
ชำระแล้ว
183
บริษัท ฟาส จำกัด
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    54,750.00
ชำระแล้ว
184
คณะบุคคลช่อยาง
12 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      8,250.00
ชำระแล้ว
185
นายอดุลย์  ศุภลักษณ์
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    11,680.00
ชำระแล้ว
186
นางนงนุช  ทองนพคุณ
200 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
187
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,500.00
ชำระแล้ว
 
 
283/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
289/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
188
นางสาววรรณา  จริยานนท์
387/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
189
นายพินิจ  ชนะพินิจวงค์
268 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,100.00
ชำระแล้ว
190
นายสนิทพงษ์  สุวรรณเขตนิคม
262 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        375.00
ชำระแล้ว
191
นายมนัส  แสนบุ้งคอ
287/1 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      6,750.00
ชำระแล้ว
192
ว่าที่ พต. วรวิทย์  พันธุรัตน์
440/14 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
 
 
440/15 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
440/16 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
 
 
440/17 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
193
นายวินัย  คามรักษ์
174/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
194
นายรุ่งโรจน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
195
นายสัจจา  ตันสุหัส (ร้านอาหารอินทิรา)
170/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,450.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        645.00
ชำระแล้ว
196
นางมยุรา  อาทิตย์รุ่งโรจน์
99 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
197
นายพศวัต  ใจลังกา
269 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
198
นางบัวจันทร์  นิลประยูร
359/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
199
นายบุญยิ่ง  สุขประเสริฐ
97 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
200
นางจุฑามาศ  ถนอมถิ่น
2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
201
นายอานันท์ งามวิลัย
440/29 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
31 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
202
นางผ่องลักษณ์  พงไพบูลย์
198/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
203
นางสุพิศ  นาควิบูลย์
319 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,563.00
ชำระแล้ว
204
นางศรีเพ็ญ  สุวรรณพงศ์
148 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
205
นางสมศรี  เป็งปัญญา
167 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,375.00
ชำระแล้ว
206
นางเพลินจิต  ศิริคำ
56/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,938.00
ชำระแล้ว
207
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
198/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
208
นางเพียรวิทย์  สวาสดิ์ญาติ
40/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
209
นายคำรณ  อ้อมอารีย์
2 หมู่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    28,500.00
ชำระแล้ว
210
นางประยูร  จันทรวิโรจน์
303 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    19,100.00
ชำระแล้ว
211
นางสาวปิยะอร  ธนสิน
131 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
212
นางแสงเพชร  พูลวานิช
198/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
213
นางสาวอรุณศรี  คงคาใส
440/35,36,37 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
214
นายจำลองศักดิ์  ปฎิภาณกุล
177 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
215
นางจิรนารถ  ปริยธาดา
299 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
216
นางศรีจันทร์  ดาวเด่น
244/1,2,3,5 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
217
นางสุพิศ  จันทรเปารยะ
111/1,4 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
218
นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง(เสริมสวยรัตนา)
      3,438.00
ชำระแล้ว
219
นางสาวจันทนา  ส่วนสวัสดิ์
162 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
220
นายปิติ  ปุรณะวิทย์
440/4,9,443/1,2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง
      5,025.00
ชำระแล้ว
221
นางอนงค์  อุ่นใจ
23/8 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        450.00
ชำระแล้ว
222
นางพนมศิลป์  ฟองวรรณา
41/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
223
นางสุพัตรา  สุวรรณลพ
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
224
นายกมล  วิริยพภาพ
381/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
225
นายอารุณ  จิตสว่าง
179/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
180/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,000.00
ชำระแล้ว
2267
นางสาวบงกช  กุลจิตร์
269/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,410.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        110.25
ชำระแล้ว
227
นางอรุณ  เกื้อกุลยศสุนทร
26/28 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          11.25
ชำระแล้ว
228
นายทรงศักดิ์  เพียวดี
82 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
229
นางเกษร  ท้วมแก้ว
263/1 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
      6,000.00
ชำระแล้ว
230
นายโปษัณ  นิรัญกิจ
187/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
231
นางสาวจันทรา  แปงมูล
57/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
232
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  ดีมั่น
153/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
233
นางปฎิมาพร  รังสร้อย
81 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,844.00
ชำระแล้ว
234
นางมนสา  วัฒนธรรม
241/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
235
นางจรูญศรี  ติ๊บจ๊ะ
41/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
236
นางสาวสุวิภา  กิตติมา
41/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางอำไพ  โกมลรัตน์
36 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
2
นายพลูมิน  แซ่ฟู
260/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
3
นายกำพล  งอกงาม
355/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
   
355/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
4
นายสมนึก  แก้วการี
355/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,750.00
ชำระแล้ว
   
355/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        925.00
ชำระแล้ว
   
355/5 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
5
นางหน่อคริ  พิชิตกุญชร
163/3 ม.2 ถเวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
6
นางสาวศรีเพ็ญ  สายสวาท
115/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
7
นางพูนทรัพย์  มณีโชติ
220 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
8
นางนุชนาถ  แซ่ตัน
62/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
9
นางอนงค์  เจียตระกูล
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
10
นายอินสวน  ไชยซาววงศ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
11
นางโสภา  ไชยพูน
444/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
12
นางจันทร  เล่าเฮ็ง
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
13
นางนิตยา  วงศ์คีรี
179 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
14
นายปกรณ์  เผ่าพันธ์
319 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
15
นางอุบล  ตานะเศรษฐ์
169 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
169/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
16
นายประสาท  บัวละคร
49/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
17
โรงเรียนกฤษณพรรณ
27/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
18
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มร.
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    10,500.00
ชำระแล้ว
19
นางละม่อม  สร้างถิ่น
94/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
20
นางสาวละออ  มณีโชติ
94 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
94/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
21
บริษัทร่วมเจริญพัฒนา
152 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,322.00
ชำระแล้ว
22
นางปิ่นแก้ว  ปัญญาสิทธิ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
23
นายอนุ  ขันธ์เขียว
23/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
24
นายฤทธิ์เดช  ป้อมอินทร์
444/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
25
นางเจียรไนย  ลาภยศ
25/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,000.00
ชำระแล้ว
26
นางสาวไพลิน  สวาสดิ์ญาติ
25/2 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    22,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
27
บริษัทไทยประกันชีวิต
165 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
28
นายวิชา  เจ้าดูรี
53/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
29
นายยุทธนา  เจ้าดูรี
138 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      6,688.00
ชำระแล้ว
30
ธนาคารออมสิน
164 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
31
นายสกลชัย  สวาสดิ์ญาติ
358 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        250.00
ชำระแล้ว
   
358/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
358/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        500.00
ชำระแล้ว
   
358/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
358/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        375.00
ชำระแล้ว
32
นายสุวี  เอื้ออารีพงษ์
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
33
นายนิเวศ  สกุลทอง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
34
นางบัวพาน  สายสวาท
366/2-3 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
35
นางจันทร์เพ็ญ  คงแดง
316/1 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
36
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
100 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
37
นายโกวิทย์  เจ้าดูรี
89 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
   
289 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
   
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
38
นายสุพจน์  สว่างกุล
488 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    18,250.00
ชำระแล้ว
39
นายสุรสิทธิ์  อ้อมอารี
187 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
   
ที่ราชพัสดุ
      1,434.00
ชำระแล้ว
   
22/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      9,000.00
ชำระแล้ว
40
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      2,500.00
ชำระแล้ว
   
194/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
440/18 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,500.00
ชำระแล้ว
   
440/19 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,313.00
ชำระแล้ว
41
นายวิวัฒน์  ชารุกันทร
270 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
42
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามร.
31 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
43
นายมาโนชญ์  แพมงคล
200/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
44
นายทองสุข  กรีแก้ว
23 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
45
นายพัฒนพงศ์  สืบพงศ์เอื้อ
34/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
46
นางจตุพร  กุลมิตร์
309 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        938.00
ชำระแล้ว
47
นายผ่องพันธ์  บุษวรรณ
139/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
48
นางศรีพรรณ  มาลา
138 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,125.00
ชำระแล้ว
49
นางอุทิน  โอภาประกาศิต
41 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
50
นางแก้ว  แสนวิชัย
160 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต. บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
51
ดต.นิยม  อัษฎาวุธวงศกร
408/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
52
นายสุชิน  ตันวุฒิกร
140/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
53
นางสาวหทัยวรรณ  ศุภจิตรา
448 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
54
นางวาสนา  กุลจิตร
56/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        113.00
ชำระแล้ว
55
นางจีรนันท์  ยะระสิทธิ์
262/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
56
นางอมรา  ขันธะสีมา
142 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
57
นายสุริยา  อร่ามวงค์
192 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
58
นางอาพิณ  ศิริอางค์
26/3 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
59
หจก.ชื่นชูไพรมอเตอร์
213 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
60
นางอรพินท์  สุนันทะ
259/4 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
61
นางจินดา  ปันทะวัง
243/3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
          38.00
ชำระแล้ว
62
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
63
นายนิมิตร  หะซัน
50 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
64
นายโกสินทร์  มังกรอัศวกุล
160 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,600.00
ชำระแล้ว
65
นายมงคล  วงศ์อ้าย
24/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
66
นางอารีย์  อินต๊ะยศ
24/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/7 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
67
บ.นิ่มซีเส็งลิซซิ่งแม่ฮ่อสอนจำกัด
239 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
68
นางวิมล  จิระรัตน์
389/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
69
นางสาวเรขา  ทองสวัสดิ์
248/1-6 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    15,300.00
ชำระแล้ว
70
นางผ่องพรรณ  ผลนาค
98 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
71
นางศรีจันทร์  พวงทอง
157/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
72
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
73
นายวุฒิไกร  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
74
นายนคเรศ  ศรีสวัสดิ์
139/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
75
นายสอน  เพิ่มสุข
202 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
76
นายหล้า  วงศ์ไชย
17/4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
258 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
258/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
77
นายทวี  ศิละวรรณโณ
157 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    12,000.00
ชำระแล้ว
78
ว่าที่ ร.ต.รณวัน  ทองสวัสดิ์
248/7 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/8 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/9 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/10 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
   
248/12 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
248/13 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/14 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
79
นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุทธยา
248/11,246 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,850.00
ชำระแล้ว
80
นายเรียงสอน  ทองสวัสดิ์
86 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    66,450.00
ชำระแล้ว
81
นางสาวราศี  ทองสวัสดิ์
86/2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
82
นางศรีเพ็ญ  ธิมา
409 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
83
นายเรวัตร  การานา
256 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
84
นางแสงแก้ว  แก้วประดับภัย
138/1,139 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,900.00
ชำระแล้ว
85
นายธีรศักดิ์  ตรีเทพชาญชัย
451 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    15,000.00
ชำระแล้ว
86
นายแก้วลูน  ชำนาญค้า
180/1,3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,375.00
ชำระแล้ว
87
นางสาวอาทิตยา  ตั้งโรจนกุล
222/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
88
นางสม  สุขใจ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
89
นางศรีเพ็ญ   ต๊ะปินตา
86 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
90
นายโยธิน  ปวงคำคง
102 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,570.00
ชำระแล้ว
91
นายภูมินทร์  ธีระกุล
261/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
92
นายกิตติคุณ  ธีระกุล
170/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
93
นางบงกช  ธีระกุล(ประสาน  นิเรืองรัมย์)
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
94
นางมิตรา  ดวงสุภา
359/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
95
นางยุพา  ตายา
296/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    19,939.00
ชำระแล้ว
96
นายศักดา  นาคะปรีชา
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
17/7,8,10 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,285.00
ชำระแล้ว
97
นายราเชนทร์  บรรณศักดิ์
252 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
252/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,300.00
ชำระแล้ว
98
นางสลินยา  บรรณศักดิ์
253 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
   
2532/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
99
นางอุทิน  ศิริมาศ
21/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
100
นางพวงเพชร  ปาจีคำ
168 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
101
นางสาวศิริลักษณ์  ฉวี
130 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
102
นายอุดม  ทั่งทอง
199,205,207 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      8,250.00
ชำระแล้ว
103
นายเอกอุดม  ตาคำ
58/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
104
นางพรรณี  ยวงศิริ
26 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
105
นางขิ่น  อุปโยคิน
259/5 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
20 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
106
นางวนิดา  จุมปาแฝด
58/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
107
นางยุพา  สุรเกียรติ
400 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    18,000.00
ชำระแล้ว
108
สนง. ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
ไปรษณีย์แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        600.00
ชำระแล้ว
109
นางเบญจมาศ  คำทาง
140/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
110
นางสุจินต์  ชนะพรหม
150/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
111
นางมนัญญา   อัจจิมารังษี
191/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
112
นางสว่าง  คอทอง
24 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
113
นางสาวกุสุมา  ตานะเศรษฐ
55/1 ม.12 ถ.ศิริมงคล ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
114
นายสุวัฒน์  กิตติคุณากร
155/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
115
นายชุมพล  กิตติคุณากร
155/3 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
116
นางคำหน้อย  อนุเมธางกูร
359/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
117
นางสาวพัทธนันท์  อนุเมธางกูร
353/1,3,4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
118
นางณิฐชพิมพ์  เชวงทรัพย์
163/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
119
นางอมรินทร์  แซ่ซือ
30/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
120
นายวีระวิทย์  แซ่ซือ
30/7,9-11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    16,500.00
ชำระแล้ว
121
นางฐรินรัตน์  รัตนพงษ์
387/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
122
นางอรุณ  บุญศรี
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
123
นางอัมพร  ชมภูจันทร์
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
124
นางสังเวียน  พุทธา
101 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
125
บริษัททรูมูฟ จำกัด
ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,500.00
ชำระแล้ว
126
นางเรณู  ธียะกัน
164 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
127
นางสาวจรรยา  อร่ามวงค์
55 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
136 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
136/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
180 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
128
นางสาวมานี  อร่ามวงค์
197 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
129
นายถนอม  ทะนันชัย
242/5,6 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
130
นายรุ่งโรจน์  ใบสุวรรณ์
50/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
49 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
131
นายอินทร  นันทสมบูรณ์
33 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
132
นายวัชระ  คุ้มบัว
34 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        225.00
ชำระแล้ว
133
นางสาวกรีฑากร  บูรณกูล
29/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
134
นางนงนุช  ไชยวัฒน์
8/1 ม.1 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,000.00
ชำระแล้ว
135
นายสุทิน  ปินตาอุ้ย
359/4,5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      7,500.00
ชำระแล้ว
136
นางหฤทัย  ชินรัตนพิสิทธิ
359 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
137
นายเลื่อน  พุทรา (คาวบอยไนท์)
119 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
138
นางทวีทรัพย์  อิ่มเอมทรัพย์
79/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
139
นายรุ่งรัตน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,813.00
ชำระแล้ว
140
นางสุภาพร  มังกรอัศวกุล
15 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
11/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,313.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        132.00
ชำระแล้ว
141
นายปรีชาพล  ตาวากุล
190 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
142
นางสาวรัตนา  ศิริกุลปิยะรัตน์
9/1,2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    15,750.00
ชำระแล้ว
143
นายบันลือ  บุญยวงค์
58/11-12 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
144
นายสาธิต  จงจิตต์โยธิน
159/9 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
 
 
159/10-11 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,700.00
ชำระแล้ว
 
 
159/12 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
145
นางบังอร  ศิริกุลปิยะรัตน์
25 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
268/1,2,3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,250.00
ชำระแล้ว
146
นายสุชาติ  แซ่ซือ
1/1 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/2 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
147
นางมาลี  แสนอาษา
61/1 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
61/2 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
61/3 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
148
นายวิเชียร  อร่ามวงค์
61 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
149
นางอรพรรณ  หว่าละ
236 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    16,500.00
ชำระแล้ว
150
นางลัดดา  อาภาวัฒนสกุล
59 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
151
นางเขียว  ขาวสวย
44/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
152
นายพิพัฒน์  ตัณฑลีลา
อาคารสำนักงาน
    10,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ห้องเช่า 8 ห้อง 
    12,000.00
ชำระแล้ว
 
 
445 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
      1,575.00
ชำระแล้ว
153
นางลำดวน  เทพบุญ
15 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
154
นางพริ้มเพรา  พูลวานิช
173/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
189/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
155
นางราเยีย  พูลวานิช
174 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
156
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
   
      1,500.00
ชำระแล้ว
157
นางสาวไพลิต  สินธพ
6 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,313.00
ชำระแล้ว
158
นางฉันทนา  ประศรี
912 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
159
นายแหลง  สิทธิ
175 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
160
นางสาวศิวพร   สันติโชตินันท์
113/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    28,105.00
ชำระแล้ว
161
นายจรรยา  รัตนชัย
318/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        600.00
ชำระแล้ว
162
นางพิศปราณี  ปัทมเนตร
259/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
259/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
163
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
164
นายธนวัฒน์  ขันธนา
254 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
165
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
166
นางจันทร์เพ็ญ  ชาวระวะ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
167
นายสาธิต  เจริญรุ่งทรัพย์
146 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
168
นายเกรียงกมล  มาตยบุญ
408/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
169
นายกานต์  มังกรอัศวกุล
151 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
170
นายวัชระ  วิริยะไชยกุล
15/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
171
นางจินดา  คงศรี
133 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
172
บมจ. ทีโอที
 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,968.00
ชำระแล้ว
173
นางอุไร  คำภิไหล
24/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
174
นายชัยแสง  ตั้งใจจิต
261 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
175
นางเกศมณี  แย้มเสรี
472/2 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
176
นายสุบิน  จิตสว่าง
54 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
177
นายธิตินัย  ไทยตรง
258/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
178
นางประไพพิมพ์  คงแดง
191 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          18.75
ชำระแล้ว
179
นางอรอนงค์  มีศิริ
165 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
180
นายสัมฤทธิ์  แพงไธสงค์
291 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
181
นางจันทร์จิรา  วนาศิริ
256 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
182
นางศศินุช  เอ้งฉ้วน
170,172,172/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    13,500.00
ชำระแล้ว
183
บริษัท ฟาส จำกัด
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    54,750.00
ชำระแล้ว
184
คณะบุคคลช่อยาง
12 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      8,250.00
ชำระแล้ว
185
นายอดุลย์  ศุภลักษณ์
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    11,680.00
ชำระแล้ว
186
นางนงนุช  ทองนพคุณ
200 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
187
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,500.00
ชำระแล้ว
 
 
283/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
289/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
188
นางสาววรรณา  จริยานนท์
387/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
189
นายพินิจ  ชนะพินิจวงค์
268 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,100.00
ชำระแล้ว
190
นายสนิทพงษ์  สุวรรณเขตนิคม
262 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        375.00
ชำระแล้ว
191
นายมนัส  แสนบุ้งคอ
287/1 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      6,750.00
ชำระแล้ว
192
ว่าที่ พต. วรวิทย์  พันธุรัตน์
440/14 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
 
 
440/15 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
440/16 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
 
 
440/17 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
193
นายวินัย  คามรักษ์
174/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
194
นายรุ่งโรจน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
195
นายสัจจา  ตันสุหัส (ร้านอาหารอินทิรา)
170/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,450.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        645.00
ชำระแล้ว
196
นางมยุรา  อาทิตย์รุ่งโรจน์
99 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
197
นายพศวัต  ใจลังกา
269 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
198
นางบัวจันทร์  นิลประยูร
359/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
199
นายบุญยิ่ง  สุขประเสริฐ
97 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
200
นางจุฑามาศ  ถนอมถิ่น
2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
201
นายอานันท์ งามวิลัย
440/29 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
31 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
202
นางผ่องลักษณ์  พงไพบูลย์
198/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
203
นางสุพิศ  นาควิบูลย์
319 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,563.00
ชำระแล้ว
204
นางศรีเพ็ญ  สุวรรณพงศ์
148 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
205
นางสมศรี  เป็งปัญญา
167 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,375.00
ชำระแล้ว
206
นางเพลินจิต  ศิริคำ
56/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,938.00
ชำระแล้ว
207
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
198/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
208
นางเพียรวิทย์  สวาสดิ์ญาติ
40/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
209
นายคำรณ  อ้อมอารีย์
2 หมู่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    28,500.00
ชำระแล้ว
210
นางประยูร  จันทรวิโรจน์
303 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    19,100.00
ชำระแล้ว
211
นางสาวปิยะอร  ธนสิน
131 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
212
นางแสงเพชร  พูลวานิช
198/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
213
นางสาวอรุณศรี  คงคาใส
440/35,36,37 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
214
นายจำลองศักดิ์  ปฎิภาณกุล
177 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
215
นางจิรนารถ  ปริยธาดา
299 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
216
นางศรีจันทร์  ดาวเด่น
244/1,2,3,5 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
217
นางสุพิศ  จันทรเปารยะ
111/1,4 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
218
นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง(เสริมสวยรัตนา)
      3,438.00
ชำระแล้ว
219
นางสาวจันทนา  ส่วนสวัสดิ์
162 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
220
นายปิติ  ปุรณะวิทย์
440/4,9,443/1,2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง
      5,025.00
ชำระแล้ว
221
นางอนงค์  อุ่นใจ
23/8 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        450.00
ชำระแล้ว
222
นางพนมศิลป์  ฟองวรรณา
41/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
223
นางสุพัตรา  สุวรรณลพ
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
224
นายกมล  วิริยพภาพ
381/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
225
นายอารุณ  จิตสว่าง
179/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
180/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,000.00
ชำระแล้ว
2267
นางสาวบงกช  กุลจิตร์
269/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,410.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        110.25
ชำระแล้ว
227
นางอรุณ  เกื้อกุลยศสุนทร
26/28 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          11.25
ชำระแล้ว
228
นายทรงศักดิ์  เพียวดี
82 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
229
นางเกษร  ท้วมแก้ว
263/1 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
      6,000.00
ชำระแล้ว
230
นายโปษัณ  นิรัญกิจ
187/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
231
นางสาวจันทรา  แปงมูล
57/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
232
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  ดีมั่น
153/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
233
นางปฎิมาพร  รังสร้อย
81 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,844.00
ชำระแล้ว
234
นางมนสา  วัฒนธรรม
241/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
235
นางจรูญศรี  ติ๊บจ๊ะ
41/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
236
นางสาวสุวิภา  กิตติมา
41/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางอำไพ  โกมลรัตน์
36 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
2
นายพลูมิน  แซ่ฟู
260/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
3
นายกำพล  งอกงาม
355/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
   
355/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
4
นายสมนึก  แก้วการี
355/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,750.00
ชำระแล้ว
   
355/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        925.00
ชำระแล้ว
   
355/5 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
5
นางหน่อคริ  พิชิตกุญชร
163/3 ม.2 ถเวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
6
นางสาวศรีเพ็ญ  สายสวาท
115/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
7
นางพูนทรัพย์  มณีโชติ
220 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
8
นางนุชนาถ  แซ่ตัน
62/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
9
นางอนงค์  เจียตระกูล
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
10
นายอินสวน  ไชยซาววงศ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
11
นางโสภา  ไชยพูน
444/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
12
นางจันทร  เล่าเฮ็ง
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
13
นางนิตยา  วงศ์คีรี
179 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
14
นายปกรณ์  เผ่าพันธ์
319 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
15
นางอุบล  ตานะเศรษฐ์
169 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
169/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
16
นายประสาท  บัวละคร
49/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
17
โรงเรียนกฤษณพรรณ
27/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
18
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มร.
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    10,500.00
ชำระแล้ว
19
นางละม่อม  สร้างถิ่น
94/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
20
นางสาวละออ  มณีโชติ
94 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
94/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
21
บริษัทร่วมเจริญพัฒนา
152 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,322.00
ชำระแล้ว
22
นางปิ่นแก้ว  ปัญญาสิทธิ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
23
นายอนุ  ขันธ์เขียว
23/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
24
นายฤทธิ์เดช  ป้อมอินทร์
444/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
25
นางเจียรไนย  ลาภยศ
25/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,000.00
ชำระแล้ว
26
นางสาวไพลิน  สวาสดิ์ญาติ
25/2 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    22,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
27
บริษัทไทยประกันชีวิต
165 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
28
นายวิชา  เจ้าดูรี
53/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
29
นายยุทธนา  เจ้าดูรี
138 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      6,688.00
ชำระแล้ว
30
ธนาคารออมสิน
164 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
31
นายสกลชัย  สวาสดิ์ญาติ
358 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        250.00
ชำระแล้ว
   
358/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
358/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        500.00
ชำระแล้ว
   
358/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
358/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        375.00
ชำระแล้ว
32
นายสุวี  เอื้ออารีพงษ์
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
33
นายนิเวศ  สกุลทอง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
34
นางบัวพาน  สายสวาท
366/2-3 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
35
นางจันทร์เพ็ญ  คงแดง
316/1 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
36
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
100 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
37
นายโกวิทย์  เจ้าดูรี
89 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
   
289 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
   
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
38
นายสุพจน์  สว่างกุล
488 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    18,250.00
ชำระแล้ว
39
นายสุรสิทธิ์  อ้อมอารี
187 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
   
ที่ราชพัสดุ
      1,434.00
ชำระแล้ว
   
22/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      9,000.00
ชำระแล้ว
40
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      2,500.00
ชำระแล้ว
   
194/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
440/18 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,500.00
ชำระแล้ว
   
440/19 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,313.00
ชำระแล้ว
41
นายวิวัฒน์  ชารุกันทร
270 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
42
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามร.
31 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
43
นายมาโนชญ์  แพมงคล
200/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
44
นายทองสุข  กรีแก้ว
23 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
45
นายพัฒนพงศ์  สืบพงศ์เอื้อ
34/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
46
นางจตุพร  กุลมิตร์
309 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        938.00
ชำระแล้ว
47
นายผ่องพันธ์  บุษวรรณ
139/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
48
นางศรีพรรณ  มาลา
138 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,125.00
ชำระแล้ว
49
นางอุทิน  โอภาประกาศิต
41 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
50
นางแก้ว  แสนวิชัย
160 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต. บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
51
ดต.นิยม  อัษฎาวุธวงศกร
408/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
52
นายสุชิน  ตันวุฒิกร
140/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
53
นางสาวหทัยวรรณ  ศุภจิตรา
448 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
54
นางวาสนา  กุลจิตร
56/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        113.00
ชำระแล้ว
55
นางจีรนันท์  ยะระสิทธิ์
262/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
56
นางอมรา  ขันธะสีมา
142 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
57
นายสุริยา  อร่ามวงค์
192 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
58
นางอาพิณ  ศิริอางค์
26/3 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
59
หจก.ชื่นชูไพรมอเตอร์
213 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
60
นางอรพินท์  สุนันทะ
259/4 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
61
นางจินดา  ปันทะวัง
243/3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
          38.00
ชำระแล้ว
62
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
63
นายนิมิตร  หะซัน
50 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
64
นายโกสินทร์  มังกรอัศวกุล
160 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,600.00
ชำระแล้ว
65
นายมงคล  วงศ์อ้าย
24/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
66
นางอารีย์  อินต๊ะยศ
24/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/7 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
67
บ.นิ่มซีเส็งลิซซิ่งแม่ฮ่อสอนจำกัด
239 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
68
นางวิมล  จิระรัตน์
389/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
69
นางสาวเรขา  ทองสวัสดิ์
248/1-6 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    15,300.00
ชำระแล้ว
70
นางผ่องพรรณ  ผลนาค
98 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
71
นางศรีจันทร์  พวงทอง
157/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
72
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
73
นายวุฒิไกร  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
74
นายนคเรศ  ศรีสวัสดิ์
139/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
75
นายสอน  เพิ่มสุข
202 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
76
นายหล้า  วงศ์ไชย
17/4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
258 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
258/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
77
นายทวี  ศิละวรรณโณ
157 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    12,000.00
ชำระแล้ว
78
ว่าที่ ร.ต.รณวัน  ทองสวัสดิ์
248/7 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/8 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/9 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/10 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
   
248/12 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
248/13 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/14 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
79
นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุทธยา
248/11,246 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,850.00
ชำระแล้ว
80
นายเรียงสอน  ทองสวัสดิ์
86 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    66,450.00
ชำระแล้ว
81
นางสาวราศี  ทองสวัสดิ์
86/2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
82
นางศรีเพ็ญ  ธิมา
409 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
83
นายเรวัตร  การานา
256 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
84
นางแสงแก้ว  แก้วประดับภัย
138/1,139 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,900.00
ชำระแล้ว
85
นายธีรศักดิ์  ตรีเทพชาญชัย
451 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    15,000.00
ชำระแล้ว
86
นายแก้วลูน  ชำนาญค้า
180/1,3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,375.00
ชำระแล้ว
87
นางสาวอาทิตยา  ตั้งโรจนกุล
222/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
88
นางสม  สุขใจ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
89
นางศรีเพ็ญ   ต๊ะปินตา
86 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
90
นายโยธิน  ปวงคำคง
102 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,570.00
ชำระแล้ว
91
นายภูมินทร์  ธีระกุล
261/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
92
นายกิตติคุณ  ธีระกุล
170/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
93
นางบงกช  ธีระกุล(ประสาน  นิเรืองรัมย์)
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
94
นางมิตรา  ดวงสุภา
359/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
95
นางยุพา  ตายา
296/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    19,939.00
ชำระแล้ว
96
นายศักดา  นาคะปรีชา
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
17/7,8,10 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,285.00
ชำระแล้ว
97
นายราเชนทร์  บรรณศักดิ์
252 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
252/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,300.00
ชำระแล้ว
98
นางสลินยา  บรรณศักดิ์
253 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
   
2532/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
99
นางอุทิน  ศิริมาศ
21/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
100
นางพวงเพชร  ปาจีคำ
168 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
101
นางสาวศิริลักษณ์  ฉวี
130 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
102
นายอุดม  ทั่งทอง
199,205,207 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      8,250.00
ชำระแล้ว
103
นายเอกอุดม  ตาคำ
58/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
104
นางพรรณี  ยวงศิริ
26 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
105
นางขิ่น  อุปโยคิน
259/5 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
20 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
106
นางวนิดา  จุมปาแฝด
58/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
107
นางยุพา  สุรเกียรติ
400 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    18,000.00
ชำระแล้ว
108
สนง. ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
ไปรษณีย์แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        600.00
ชำระแล้ว
109
นางเบญจมาศ  คำทาง
140/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
110
นางสุจินต์  ชนะพรหม
150/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
111
นางมนัญญา   อัจจิมารังษี
191/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
112
นางสว่าง  คอทอง
24 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
113
นางสาวกุสุมา  ตานะเศรษฐ
55/1 ม.12 ถ.ศิริมงคล ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
114
นายสุวัฒน์  กิตติคุณากร
155/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
115
นายชุมพล  กิตติคุณากร
155/3 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
116
นางคำหน้อย  อนุเมธางกูร
359/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
117
นางสาวพัทธนันท์  อนุเมธางกูร
353/1,3,4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
118
นางณิฐชพิมพ์  เชวงทรัพย์
163/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
119
นางอมรินทร์  แซ่ซือ
30/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
120
นายวีระวิทย์  แซ่ซือ
30/7,9-11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    16,500.00
ชำระแล้ว
121
นางฐรินรัตน์  รัตนพงษ์
387/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
122
นางอรุณ  บุญศรี
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
123
นางอัมพร  ชมภูจันทร์
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
124
นางสังเวียน  พุทธา
101 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
125
บริษัททรูมูฟ จำกัด
ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,500.00
ชำระแล้ว
126
นางเรณู  ธียะกัน
164 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
127
นางสาวจรรยา  อร่ามวงค์
55 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
136 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
136/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
180 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
128
นางสาวมานี  อร่ามวงค์
197 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
129
นายถนอม  ทะนันชัย
242/5,6 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
130
นายรุ่งโรจน์  ใบสุวรรณ์
50/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
49 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
131
นายอินทร  นันทสมบูรณ์
33 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
132
นายวัชระ  คุ้มบัว
34 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        225.00
ชำระแล้ว
133
นางสาวกรีฑากร  บูรณกูล
29/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
134
นางนงนุช  ไชยวัฒน์
8/1 ม.1 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,000.00
ชำระแล้ว
135
นายสุทิน  ปินตาอุ้ย
359/4,5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      7,500.00
ชำระแล้ว
136
นางหฤทัย  ชินรัตนพิสิทธิ
359 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
137
นายเลื่อน  พุทรา (คาวบอยไนท์)
119 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
138
นางทวีทรัพย์  อิ่มเอมทรัพย์
79/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
139
นายรุ่งรัตน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,813.00
ชำระแล้ว
140
นางสุภาพร  มังกรอัศวกุล
15 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
11/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,313.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        132.00
ชำระแล้ว
141
นายปรีชาพล  ตาวากุล
190 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
142
นางสาวรัตนา  ศิริกุลปิยะรัตน์
9/1,2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    15,750.00
ชำระแล้ว
143
นายบันลือ  บุญยวงค์
58/11-12 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
144
นายสาธิต  จงจิตต์โยธิน
159/9 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
 
 
159/10-11 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,700.00
ชำระแล้ว
 
 
159/12 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
145
นางบังอร  ศิริกุลปิยะรัตน์
25 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
268/1,2,3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,250.00
ชำระแล้ว
146
นายสุชาติ  แซ่ซือ
1/1 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/2 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
147
นางมาลี  แสนอาษา
61/1 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
61/2 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
61/3 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
148
นายวิเชียร  อร่ามวงค์
61 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
149
นางอรพรรณ  หว่าละ
236 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    16,500.00
ชำระแล้ว
150
นางลัดดา  อาภาวัฒนสกุล
59 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
151
นางเขียว  ขาวสวย
44/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
152
นายพิพัฒน์  ตัณฑลีลา
อาคารสำนักงาน
    10,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ห้องเช่า 8 ห้อง 
    12,000.00
ชำระแล้ว
 
 
445 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
      1,575.00
ชำระแล้ว
153
นางลำดวน  เทพบุญ
15 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
154
นางพริ้มเพรา  พูลวานิช
173/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
189/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
155
นางราเยีย  พูลวานิช
174 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
156
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
   
      1,500.00
ชำระแล้ว
157
นางสาวไพลิต  สินธพ
6 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,313.00
ชำระแล้ว
158
นางฉันทนา  ประศรี
912 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
159
นายแหลง  สิทธิ
175 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
160
นางสาวศิวพร   สันติโชตินันท์
113/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    28,105.00
ชำระแล้ว
161
นายจรรยา  รัตนชัย
318/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        600.00
ชำระแล้ว
162
นางพิศปราณี  ปัทมเนตร
259/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
259/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
163
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
164
นายธนวัฒน์  ขันธนา
254 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
165
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
166
นางจันทร์เพ็ญ  ชาวระวะ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
167
นายสาธิต  เจริญรุ่งทรัพย์
146 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
168
นายเกรียงกมล  มาตยบุญ
408/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
169
นายกานต์  มังกรอัศวกุล
151 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
170
นายวัชระ  วิริยะไชยกุล
15/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
171
นางจินดา  คงศรี
133 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
172
บมจ. ทีโอที
 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,968.00
ชำระแล้ว
173
นางอุไร  คำภิไหล
24/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
174
นายชัยแสง  ตั้งใจจิต
261 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
175
นางเกศมณี  แย้มเสรี
472/2 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
176
นายสุบิน  จิตสว่าง
54 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
177
นายธิตินัย  ไทยตรง
258/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
178
นางประไพพิมพ์  คงแดง
191 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          18.75
ชำระแล้ว
179
นางอรอนงค์  มีศิริ
165 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
180
นายสัมฤทธิ์  แพงไธสงค์
291 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
181
นางจันทร์จิรา  วนาศิริ
256 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
182
นางศศินุช  เอ้งฉ้วน
170,172,172/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    13,500.00
ชำระแล้ว
183
บริษัท ฟาส จำกัด
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    54,750.00
ชำระแล้ว
184
คณะบุคคลช่อยาง
12 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      8,250.00
ชำระแล้ว
185
นายอดุลย์  ศุภลักษณ์
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    11,680.00
ชำระแล้ว
186
นางนงนุช  ทองนพคุณ
200 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
187
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,500.00
ชำระแล้ว
 
 
283/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
289/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
188
นางสาววรรณา  จริยานนท์
387/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
189
นายพินิจ  ชนะพินิจวงค์
268 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,100.00
ชำระแล้ว
190
นายสนิทพงษ์  สุวรรณเขตนิคม
262 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        375.00
ชำระแล้ว
191
นายมนัส  แสนบุ้งคอ
287/1 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      6,750.00
ชำระแล้ว
192
ว่าที่ พต. วรวิทย์  พันธุรัตน์
440/14 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
 
 
440/15 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
440/16 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
 
 
440/17 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
193
นายวินัย  คามรักษ์
174/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
194
นายรุ่งโรจน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
195
นายสัจจา  ตันสุหัส (ร้านอาหารอินทิรา)
170/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,450.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        645.00
ชำระแล้ว
196
นางมยุรา  อาทิตย์รุ่งโรจน์
99 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
197
นายพศวัต  ใจลังกา
269 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
198
นางบัวจันทร์  นิลประยูร
359/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
199
นายบุญยิ่ง  สุขประเสริฐ
97 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
200
นางจุฑามาศ  ถนอมถิ่น
2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
201
นายอานันท์ งามวิลัย
440/29 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
31 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
202
นางผ่องลักษณ์  พงไพบูลย์
198/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
203
นางสุพิศ  นาควิบูลย์
319 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,563.00
ชำระแล้ว
204
นางศรีเพ็ญ  สุวรรณพงศ์
148 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
205
นางสมศรี  เป็งปัญญา
167 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,375.00
ชำระแล้ว
206
นางเพลินจิต  ศิริคำ
56/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,938.00
ชำระแล้ว
207
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
198/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
208
นางเพียรวิทย์  สวาสดิ์ญาติ
40/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
209
นายคำรณ  อ้อมอารีย์
2 หมู่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    28,500.00
ชำระแล้ว
210
นางประยูร  จันทรวิโรจน์
303 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    19,100.00
ชำระแล้ว
211
นางสาวปิยะอร  ธนสิน
131 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
212
นางแสงเพชร  พูลวานิช
198/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
213
นางสาวอรุณศรี  คงคาใส
440/35,36,37 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
214
นายจำลองศักดิ์  ปฎิภาณกุล
177 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
215
นางจิรนารถ  ปริยธาดา
299 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
216
นางศรีจันทร์  ดาวเด่น
244/1,2,3,5 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
217
นางสุพิศ  จันทรเปารยะ
111/1,4 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
218
นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง(เสริมสวยรัตนา)
      3,438.00
ชำระแล้ว
219
นางสาวจันทนา  ส่วนสวัสดิ์
162 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
220
นายปิติ  ปุรณะวิทย์
440/4,9,443/1,2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง
      5,025.00
ชำระแล้ว
221
นางอนงค์  อุ่นใจ
23/8 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        450.00
ชำระแล้ว
222
นางพนมศิลป์  ฟองวรรณา
41/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
223
นางสุพัตรา  สุวรรณลพ
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
224
นายกมล  วิริยพภาพ
381/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
225
นายอารุณ  จิตสว่าง
179/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
180/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,000.00
ชำระแล้ว
2267
นางสาวบงกช  กุลจิตร์
269/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,410.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        110.25
ชำระแล้ว
227
นางอรุณ  เกื้อกุลยศสุนทร
26/28 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          11.25
ชำระแล้ว
228
นายทรงศักดิ์  เพียวดี
82 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
229
นางเกษร  ท้วมแก้ว
263/1 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
      6,000.00
ชำระแล้ว
230
นายโปษัณ  นิรัญกิจ
187/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
231
นางสาวจันทรา  แปงมูล
57/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
232
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  ดีมั่น
153/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
233
นางปฎิมาพร  รังสร้อย
81 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,844.00
ชำระแล้ว
234
นางมนสา  วัฒนธรรม
241/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
235
นางจรูญศรี  ติ๊บจ๊ะ
41/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
236
นางสาวสุวิภา  กิตติมา
41/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
จำนวนเงิน
สถานะ
1
นางอำไพ  โกมลรัตน์
36 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
2
นายพลูมิน  แซ่ฟู
260/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
3
นายกำพล  งอกงาม
355/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
   
355/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
4
นายสมนึก  แก้วการี
355/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,750.00
ชำระแล้ว
   
355/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        925.00
ชำระแล้ว
   
355/5 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
5
นางหน่อคริ  พิชิตกุญชร
163/3 ม.2 ถเวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
6
นางสาวศรีเพ็ญ  สายสวาท
115/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
7
นางพูนทรัพย์  มณีโชติ
220 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
8
นางนุชนาถ  แซ่ตัน
62/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
9
นางอนงค์  เจียตระกูล
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
10
นายอินสวน  ไชยซาววงศ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
11
นางโสภา  ไชยพูน
444/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
12
นางจันทร  เล่าเฮ็ง
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
13
นางนิตยา  วงศ์คีรี
179 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
14
นายปกรณ์  เผ่าพันธ์
319 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
15
นางอุบล  ตานะเศรษฐ์
169 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
169/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
16
นายประสาท  บัวละคร
49/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
17
โรงเรียนกฤษณพรรณ
27/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
18
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา มร.
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    10,500.00
ชำระแล้ว
19
นางละม่อม  สร้างถิ่น
94/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
20
นางสาวละออ  มณีโชติ
94 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
94/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
21
บริษัทร่วมเจริญพัฒนา
152 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,322.00
ชำระแล้ว
22
นางปิ่นแก้ว  ปัญญาสิทธิ์
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
23
นายอนุ  ขันธ์เขียว
23/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
24
นายฤทธิ์เดช  ป้อมอินทร์
444/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
25
นางเจียรไนย  ลาภยศ
25/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,000.00
ชำระแล้ว
26
นางสาวไพลิน  สวาสดิ์ญาติ
25/2 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    22,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
27
บริษัทไทยประกันชีวิต
165 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
28
นายวิชา  เจ้าดูรี
53/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
29
นายยุทธนา  เจ้าดูรี
138 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      6,688.00
ชำระแล้ว
30
ธนาคารออมสิน
164 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
31
นายสกลชัย  สวาสดิ์ญาติ
358 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        250.00
ชำระแล้ว
   
358/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
358/2 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        500.00
ชำระแล้ว
   
358/3 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
358/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
        375.00
ชำระแล้ว
32
นายสุวี  เอื้ออารีพงษ์
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
33
นายนิเวศ  สกุลทอง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
34
นางบัวพาน  สายสวาท
366/2-3 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
35
นางจันทร์เพ็ญ  คงแดง
316/1 ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
36
นางตายิน  เจ้าดูรี
24 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
100 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
37
นายโกวิทย์  เจ้าดูรี
89 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
   
289 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
   
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
38
นายสุพจน์  สว่างกุล
488 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    18,250.00
ชำระแล้ว
39
นายสุรสิทธิ์  อ้อมอารี
187 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
   
ที่ราชพัสดุ
      1,434.00
ชำระแล้ว
   
22/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      9,000.00
ชำระแล้ว
40
นางถนอมศรี  พันธุรัตน์
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      2,500.00
ชำระแล้ว
   
194/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
440/18 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,500.00
ชำระแล้ว
   
440/19 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,313.00
ชำระแล้ว
41
นายวิวัฒน์  ชารุกันทร
270 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
42
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขามร.
31 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      9,750.00
ชำระแล้ว
43
นายมาโนชญ์  แพมงคล
200/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
44
นายทองสุข  กรีแก้ว
23 ม. 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
45
นายพัฒนพงศ์  สืบพงศ์เอื้อ
34/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
46
นางจตุพร  กุลมิตร์
309 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        938.00
ชำระแล้ว
47
นายผ่องพันธ์  บุษวรรณ
139/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
48
นางศรีพรรณ  มาลา
138 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,125.00
ชำระแล้ว
49
นางอุทิน  โอภาประกาศิต
41 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
50
นางแก้ว  แสนวิชัย
160 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต. บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
51
ดต.นิยม  อัษฎาวุธวงศกร
408/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
52
นายสุชิน  ตันวุฒิกร
140/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
53
นางสาวหทัยวรรณ  ศุภจิตรา
448 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
54
นางวาสนา  กุลจิตร
56/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        113.00
ชำระแล้ว
55
นางจีรนันท์  ยะระสิทธิ์
262/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
56
นางอมรา  ขันธะสีมา
142 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
57
นายสุริยา  อร่ามวงค์
192 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
58
นางอาพิณ  ศิริอางค์
26/3 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
59
หจก.ชื่นชูไพรมอเตอร์
213 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
60
นางอรพินท์  สุนันทะ
259/4 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
61
นางจินดา  ปันทะวัง
243/3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
          38.00
ชำระแล้ว
62
นางศรีจันทร์  ใจแก้ว
344 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
63
นายนิมิตร  หะซัน
50 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
64
นายโกสินทร์  มังกรอัศวกุล
160 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,600.00
ชำระแล้ว
65
นายมงคล  วงศ์อ้าย
24/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
   
24/11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
66
นางอารีย์  อินต๊ะยศ
24/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/7 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
24/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
67
บ.นิ่มซีเส็งลิซซิ่งแม่ฮ่อสอนจำกัด
239 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
68
นางวิมล  จิระรัตน์
389/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
69
นางสาวเรขา  ทองสวัสดิ์
248/1-6 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    15,300.00
ชำระแล้ว
70
นางผ่องพรรณ  ผลนาค
98 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
71
นางศรีจันทร์  พวงทอง
157/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
72
นางสาวศรีสุดา  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
73
นายวุฒิไกร  นันทสมบูรณ์
188 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
74
นายนคเรศ  ศรีสวัสดิ์
139/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
75
นายสอน  เพิ่มสุข
202 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
76
นายหล้า  วงศ์ไชย
17/4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
   
258 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
258/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
77
นายทวี  ศิละวรรณโณ
157 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    12,000.00
ชำระแล้ว
78
ว่าที่ ร.ต.รณวัน  ทองสวัสดิ์
248/7 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/8 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/9 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/10 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
   
248/12 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
248/13 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
248/14 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,400.00
ชำระแล้ว
79
นางอุไร  ศรีธวัช ณ อยุทธยา
248/11,246 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      2,850.00
ชำระแล้ว
80
นายเรียงสอน  ทองสวัสดิ์
86 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    66,450.00
ชำระแล้ว
81
นางสาวราศี  ทองสวัสดิ์
86/2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
82
นางศรีเพ็ญ  ธิมา
409 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
83
นายเรวัตร  การานา
256 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
84
นางแสงแก้ว  แก้วประดับภัย
138/1,139 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,900.00
ชำระแล้ว
85
นายธีรศักดิ์  ตรีเทพชาญชัย
451 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    15,000.00
ชำระแล้ว
86
นายแก้วลูน  ชำนาญค้า
180/1,3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,375.00
ชำระแล้ว
87
นางสาวอาทิตยา  ตั้งโรจนกุล
222/4 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
88
นางสม  สุขใจ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
89
นางศรีเพ็ญ   ต๊ะปินตา
86 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
90
นายโยธิน  ปวงคำคง
102 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,570.00
ชำระแล้ว
91
นายภูมินทร์  ธีระกุล
261/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
28/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
92
นายกิตติคุณ  ธีระกุล
170/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      9,000.00
ชำระแล้ว
93
นางบงกช  ธีระกุล(ประสาน  นิเรืองรัมย์)
19 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
94
นางมิตรา  ดวงสุภา
359/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
95
นางยุพา  ตายา
296/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    19,939.00
ชำระแล้ว
96
นายศักดา  นาคะปรีชา
17/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
17/7,8,10 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,285.00
ชำระแล้ว
97
นายราเชนทร์  บรรณศักดิ์
252 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
   
252/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,300.00
ชำระแล้ว
98
นางสลินยา  บรรณศักดิ์
253 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
   
2532/2 ม.2 ถ. แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
99
นางอุทิน  ศิริมาศ
21/1 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
100
นางพวงเพชร  ปาจีคำ
168 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
101
นางสาวศิริลักษณ์  ฉวี
130 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
102
นายอุดม  ทั่งทอง
199,205,207 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      8,250.00
ชำระแล้ว
103
นายเอกอุดม  ตาคำ
58/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
104
นางพรรณี  ยวงศิริ
26 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
105
นางขิ่น  อุปโยคิน
259/5 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
20 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
106
นางวนิดา  จุมปาแฝด
58/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
107
นางยุพา  สุรเกียรติ
400 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    18,000.00
ชำระแล้ว
108
สนง. ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
ไปรษณีย์แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        600.00
ชำระแล้ว
109
นางเบญจมาศ  คำทาง
140/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
110
นางสุจินต์  ชนะพรหม
150/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
111
นางมนัญญา   อัจจิมารังษี
191/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
112
นางสว่าง  คอทอง
24 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
113
นางสาวกุสุมา  ตานะเศรษฐ
55/1 ม.12 ถ.ศิริมงคล ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
114
นายสุวัฒน์  กิตติคุณากร
155/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
115
นายชุมพล  กิตติคุณากร
155/3 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
116
นางคำหน้อย  อนุเมธางกูร
359/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
117
นางสาวพัทธนันท์  อนุเมธางกูร
353/1,3,4 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
118
นางณิฐชพิมพ์  เชวงทรัพย์
163/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        900.00
ชำระแล้ว
119
นางอมรินทร์  แซ่ซือ
30/8 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
120
นายวีระวิทย์  แซ่ซือ
30/7,9-11 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
    16,500.00
ชำระแล้ว
121
นางฐรินรัตน์  รัตนพงษ์
387/5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
122
นางอรุณ  บุญศรี
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
123
นางอัมพร  ชมภูจันทร์
229/7 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
   
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
124
นางสังเวียน  พุทธา
101 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
125
บริษัททรูมูฟ จำกัด
ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      5,500.00
ชำระแล้ว
126
นางเรณู  ธียะกัน
164 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
127
นางสาวจรรยา  อร่ามวงค์
55 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
   
136 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
136/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
   
180 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
128
นางสาวมานี  อร่ามวงค์
197 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
129
นายถนอม  ทะนันชัย
242/5,6 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
130
นายรุ่งโรจน์  ใบสุวรรณ์
50/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
49 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
131
นายอินทร  นันทสมบูรณ์
33 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
132
นายวัชระ  คุ้มบัว
34 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        225.00
ชำระแล้ว
133
นางสาวกรีฑากร  บูรณกูล
29/9 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
134
นางนงนุช  ไชยวัฒน์
8/1 ม.1 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,000.00
ชำระแล้ว
135
นายสุทิน  ปินตาอุ้ย
359/4,5 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      7,500.00
ชำระแล้ว
136
นางหฤทัย  ชินรัตนพิสิทธิ
359 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
137
นายเลื่อน  พุทรา (คาวบอยไนท์)
119 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
138
นางทวีทรัพย์  อิ่มเอมทรัพย์
79/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      5,250.00
ชำระแล้ว
139
นายรุ่งรัตน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ. เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,813.00
ชำระแล้ว
140
นางสุภาพร  มังกรอัศวกุล
15 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
11/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,313.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        132.00
ชำระแล้ว
141
นายปรีชาพล  ตาวากุล
190 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
142
นางสาวรัตนา  ศิริกุลปิยะรัตน์
9/1,2,3 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    15,750.00
ชำระแล้ว
143
นายบันลือ  บุญยวงค์
58/11-12 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
144
นายสาธิต  จงจิตต์โยธิน
159/9 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
 
 
159/10-11 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,700.00
ชำระแล้ว
 
 
159/12 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,200.00
ชำระแล้ว
145
นางบังอร  ศิริกุลปิยะรัตน์
25 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
268/1,2,3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,250.00
ชำระแล้ว
146
นายสุชาติ  แซ่ซือ
1/1 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/2 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
1/3 ม. 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
147
นางมาลี  แสนอาษา
61/1 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
61/2 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
61/3 ม.2 ถ.มงคลชัย ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
148
นายวิเชียร  อร่ามวงค์
61 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
149
นางอรพรรณ  หว่าละ
236 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
    16,500.00
ชำระแล้ว
150
นางลัดดา  อาภาวัฒนสกุล
59 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
151
นางเขียว  ขาวสวย
44/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
152
นายพิพัฒน์  ตัณฑลีลา
อาคารสำนักงาน
    10,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ห้องเช่า 8 ห้อง 
    12,000.00
ชำระแล้ว
 
 
445 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
      1,575.00
ชำระแล้ว
153
นางลำดวน  เทพบุญ
15 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
154
นางพริ้มเพรา  พูลวานิช
173/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
189/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
155
นางราเยีย  พูลวานิช
174 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
156
นายพร  บุญเรือง
ม.2 ถ.แสนทอง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
   
      1,500.00
ชำระแล้ว
157
นางสาวไพลิต  สินธพ
6 ม.1 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,313.00
ชำระแล้ว
158
นางฉันทนา  ประศรี
912 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
159
นายแหลง  สิทธิ
175 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,050.00
ชำระแล้ว
160
นางสาวศิวพร   สันติโชตินันท์
113/2 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
    28,105.00
ชำระแล้ว
161
นายจรรยา  รัตนชัย
318/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        600.00
ชำระแล้ว
162
นางพิศปราณี  ปัทมเนตร
259/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
259/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
163
นายวุฒิชัย  สุวรรณลพ
194 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
164
นายธนวัฒน์  ขันธนา
254 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
165
นางจรรยา  ทิพย์บุญมี
321/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
166
นางจันทร์เพ็ญ  ชาวระวะ
387 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
167
นายสาธิต  เจริญรุ่งทรัพย์
146 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,050.00
ชำระแล้ว
168
นายเกรียงกมล  มาตยบุญ
408/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
169
นายกานต์  มังกรอัศวกุล
151 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
170
นายวัชระ  วิริยะไชยกุล
15/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
171
นางจินดา  คงศรี
133 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
172
บมจ. ทีโอที
 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,968.00
ชำระแล้ว
173
นางอุไร  คำภิไหล
24/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
174
นายชัยแสง  ตั้งใจจิต
261 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
175
นางเกศมณี  แย้มเสรี
472/2 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
176
นายสุบิน  จิตสว่าง
54 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
177
นายธิตินัย  ไทยตรง
258/3 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
178
นางประไพพิมพ์  คงแดง
191 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          18.75
ชำระแล้ว
179
นางอรอนงค์  มีศิริ
165 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
180
นายสัมฤทธิ์  แพงไธสงค์
291 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
181
นางจันทร์จิรา  วนาศิริ
256 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,200.00
ชำระแล้ว
182
นางศศินุช  เอ้งฉ้วน
170,172,172/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    13,500.00
ชำระแล้ว
183
บริษัท ฟาส จำกัด
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    54,750.00
ชำระแล้ว
184
คณะบุคคลช่อยาง
12 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      8,250.00
ชำระแล้ว
185
นายอดุลย์  ศุภลักษณ์
6/1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
    11,680.00
ชำระแล้ว
186
นางนงนุช  ทองนพคุณ
200 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
187
นายมนตรี  บำรุงกิจ
57 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
1 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      3,500.00
ชำระแล้ว
 
 
283/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    11,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
281/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
289/1 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
289/2 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,800.00
ชำระแล้ว
188
นางสาววรรณา  จริยานนท์
387/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
189
นายพินิจ  ชนะพินิจวงค์
268 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      2,100.00
ชำระแล้ว
190
นายสนิทพงษ์  สุวรรณเขตนิคม
262 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        375.00
ชำระแล้ว
191
นายมนัส  แสนบุ้งคอ
287/1 หมู่ 12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      6,750.00
ชำระแล้ว
192
ว่าที่ พต. วรวิทย์  พันธุรัตน์
440/14 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        900.00
ชำระแล้ว
 
 
440/15 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
 
 
440/16 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
 
 
440/17 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,800.00
ชำระแล้ว
193
นายวินัย  คามรักษ์
174/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      4,500.00
ชำระแล้ว
194
นายรุ่งโรจน์  ทั่งทอง
155/2 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        300.00
ชำระแล้ว
195
นายสัจจา  ตันสุหัส (ร้านอาหารอินทิรา)
170/1 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      6,450.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        645.00
ชำระแล้ว
196
นางมยุรา  อาทิตย์รุ่งโรจน์
99 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        150.00
ชำระแล้ว
197
นายพศวัต  ใจลังกา
269 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      3,750.00
ชำระแล้ว
198
นางบัวจันทร์  นิลประยูร
359/1 ม.2 ถ.วัยศึกษา ต.แม่สะเรียง
      1,250.00
ชำระแล้ว
199
นายบุญยิ่ง  สุขประเสริฐ
97 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      6,000.00
ชำระแล้ว
200
นางจุฑามาศ  ถนอมถิ่น
2 ม.2 ถ.แหล่งพานิช ต.แม่สะเรียง
      7,500.00
ชำระแล้ว
201
นายอานันท์ งามวิลัย
440/29 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
31 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        600.00
ชำระแล้ว
202
นางผ่องลักษณ์  พงไพบูลย์
198/1 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
203
นางสุพิศ  นาควิบูลย์
319 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,563.00
ชำระแล้ว
204
นางศรีเพ็ญ  สุวรรณพงศ์
148 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
205
นางสมศรี  เป็งปัญญา
167 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,375.00
ชำระแล้ว
206
นางเพลินจิต  ศิริคำ
56/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,938.00
ชำระแล้ว
207
บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
198/2 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง
      3,000.00
ชำระแล้ว
208
นางเพียรวิทย์  สวาสดิ์ญาติ
40/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,250.00
ชำระแล้ว
209
นายคำรณ  อ้อมอารีย์
2 หมู่ 2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
    28,500.00
ชำระแล้ว
210
นางประยูร  จันทรวิโรจน์
303 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
    19,100.00
ชำระแล้ว
211
นางสาวปิยะอร  ธนสิน
131 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
212
นางแสงเพชร  พูลวานิช
198/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
213
นางสาวอรุณศรี  คงคาใส
440/35,36,37 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
214
นายจำลองศักดิ์  ปฎิภาณกุล
177 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
        750.00
ชำระแล้ว
215
นางจิรนารถ  ปริยธาดา
299 ม.2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง
      1,500.00
ชำระแล้ว
216
นางศรีจันทร์  ดาวเด่น
244/1,2,3,5 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,875.00
ชำระแล้ว
217
นางสุพิศ  จันทรเปารยะ
111/1,4 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,000.00
ชำระแล้ว
218
นางสาวเสาวลักษณ์  น้อยสกุล
 ม.2 ถ.สฤษดิ์ผล ต.แม่สะเรียง(เสริมสวยรัตนา)
      3,438.00
ชำระแล้ว
219
นางสาวจันทนา  ส่วนสวัสดิ์
162 ม.2 ถ.เวียงใหม่ ต.แม่สะเรียง
      2,250.00
ชำระแล้ว
220
นายปิติ  ปุรณะวิทย์
440/4,9,443/1,2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง
      5,025.00
ชำระแล้ว
221
นางอนงค์  อุ่นใจ
23/8 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
        450.00
ชำระแล้ว
222
นางพนมศิลป์  ฟองวรรณา
41/3 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      2,500.00
ชำระแล้ว
223
นางสุพัตรา  สุวรรณลพ
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
 
 
440/27 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
224
นายกมล  วิริยพภาพ
381/3 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
225
นายอารุณ  จิตสว่าง
179/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      3,000.00
ชำระแล้ว
 
 
180/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      2,000.00
ชำระแล้ว
2267
นางสาวบงกช  กุลจิตร์
269/9 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,410.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        110.25
ชำระแล้ว
227
นางอรุณ  เกื้อกุลยศสุนทร
26/28 ม.12 ถ.เฉลิมราช ต.บ้านกาศ
        150.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
          11.25
ชำระแล้ว
228
นายทรงศักดิ์  เพียวดี
82 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      4,500.00
ชำระแล้ว
 
 
ค่าปรับ
        450.00
ชำระแล้ว
229
นางเกษร  ท้วมแก้ว
263/1 หมู่ 2 ถ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง 
      6,000.00
ชำระแล้ว
230
นายโปษัณ  นิรัญกิจ
187/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
231
นางสาวจันทรา  แปงมูล
57/1 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
        750.00
ชำระแล้ว
232
ว่าที่ ร.ต.พูนศักดิ์  ดีมั่น
153/1 ม.12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
233
นางปฎิมาพร  รังสร้อย
81 หมู่ 12 ถ.แหล่งพานิช ต.บ้านกาศ
      6,844.00
ชำระแล้ว
234
นางมนสา  วัฒนธรรม
241/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
235
นางจรูญศรี  ติ๊บจ๊ะ
41/2 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว
236
นางสาวสุวิภา  กิตติมา
41/4 ม.12 ถ.แม่สะเรียง ต.บ้านกาศ
      1,500.00
ชำระแล้ว