กองช่าง

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

คู่มือสำหรับประชาชน_การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

คู่มือสำหรับประชาชน_การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

คู่มือสำหรับประชาชน_การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

คู่มือสำหรับประชาชน_การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

คู่มือสำหรับประชาชน_การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งขุดดิน

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งถมดิน

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ติดต่อเรา