สำนักงานปลัด

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน_การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

คู่มือสำหรับประชาชน_การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอเลขที่บ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอหนังสือรับรองการเกิด

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายเข้า

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออก

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ถึงแก่กรรม

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

ติดต่อเรา