สำนักงานปลัด

คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ถึงแก่กรรม

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม

คู่มือสำหรับประชาชน การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง

คู่มือสำหรับประชาชน_การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

คู่มือสำหรับประชาชน_การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร์

คู่มือสำหรับประชาชน_การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอกลับคืนสัญชาติไทยของบุคคลต่างด้าวทั่วไป

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออก

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ

ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอเลขที่บ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน_การขอหนังสือรับรองการเกิด

คู่มือสำหรับประชาชน_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว ที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

คู่มือสำหรับประชาชน_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคล ในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

คู่มือสำหรับประชาชน_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้าน ได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

คู่มือสำหรับประชาชน_การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

คู่มือสำหรับประชาชน_การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน_การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์ กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐาน ที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

คู่มือสำหรับประชาชน_การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร์

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมาย ฯ

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาต ให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อ

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือโดยมีคำพิพากษา

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทาง กลับประเทศไทย

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อ

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทาง เข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทาง ของต่างประเทศ หรือหนังสือสำคัญประจำตัว Certificate of Identity

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาล

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

คู่มือสำหรับประชาชน_การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายเข้า

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออก

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

คู่มือสำหรับประชาชน_การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน