รายงานการประชุมสภา

กิจกรรมสภา

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2563
   

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2563

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 (ขยายเวลา) ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 6 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 เดือน พฤษจิกายนพ.ศ. 2562

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2562

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
 

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 8 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2561
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561วันที่ 27 เดือน พฤษจิกายนพ.ศ. 2561

ประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สะเรียงประจำปี 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 2

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 4

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 6 เดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2561

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 วันที่ 20 เดือน พฤษจิกายนพ.ศ. 2561

ประชุมประจำปี 2560

ติดต่อเรา