การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 01 โครงสร้างการบริหารงาน

 02 ข้อมูลผู้บริหาร

 

 03 อำนาจหน้าที่

 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 05 ข้อมูลการติดต่อ

 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 07 ข่าวประชาสัมพันธ์

  08 Q&A

 09 Social Network

 
 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

  10 แผนการดำเนินงานประจำปี

  11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

  12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี

  13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

  16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  17 E-Service

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

  18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน

  20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

  21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ

  22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

  24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี

 
 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล

  28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

  29 แนวปฏิบัติการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

  33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

  34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

  35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร , รายงานการะประชุมผู้บริหาร

  36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

  37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

  38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

  39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

  41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

  42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

  43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ติดต่อเรา