O15 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

กองช่าง

คู่มือสำหรับประชาชน - การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

ดาวน์โหลด

   คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

ดาวน์โหลด

  คู่มือสำหรับประชาชน - การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

ดาวน์โหลด

  คู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งขุดดิน

ดาวน์โหลด

คู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ดาวน์โหลด

  คู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

ดาวน์โหลด

  คู่มือสำหรับประชาชน - การแจ้งถมดิน

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา