O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

  • สำนักปลัดเทศบาล

คู่มือการให้บริการ รับเแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลแม่สะเรียง

ดาวน์โหลด

  •   กองคลัง

  •   กองการศึกษา

  •   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                    

ดาวน์โหลด

  •   กองช่าง

คู่มือการให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  อาคาร              

ดาวน์โหลด

ติดต่อเรา